Mesura 19 LEADER

Mesura 19 LEADER

 

La Mesura 19 LEADER es divideix en 4 Submesures:

  1. Submesura 19.1 Ajuda preparatòria per a l'elaboració de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP)

Amb aquesta submesura se seleccionen els Grups d'Acció Local (GAL) i l'elaboració de les estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP) cada nou període de programació.

  1. Submedida 19.2 Suport per a la  implementació de les operacions conforme a l'estratègia de desenvolupament local participatiu

Són les ajudes pròpiament dites per a persones físiques i jurídiques, públiques i privades, i abasten 3 blocs d'ajudes:

  • Creació o millora d'empreses no agrícoles en zones rurals: fins a 70.000€ per a creació d'empreses, i 20%-30% del cost de la inversió per a millora en empreses no agrícoles, i imports màxims entre 14.000€ i 21.000€ depenent de la grandària de l'empresa.
  • Creació o millora d'empreses agroalimentàries per a transformació i comercialització de productes agrícoles: per a projectes que no superen 70.000€, amb ajudes entre el 20 i el 40% del cost de la inversió i imports màxims entre 14.000€ i 28.000€ depenent de la grandària de l'empresa.
  • Inversions destinades a serveis bàsics i renovació de poblacions en zones rurals: principalment destinat a entitats locals, entitats sense ànim de lucre i GAL, contemplant també ajudes per a empreses, i són ajudes per a la creació, millora o ampliació d'infraestructures, incloent-hi energies renovables i estalvi energètic, creació, millora o ampliació d'infraestructures passives per a xarxes de banda ampla, serveis bàsics locals per a ús públic, oci i cultura, infraestructures recreatives i de turisme a petita escala, patrimoni cultural i natural, i trasllat d'activitats i transformació d'edificis per a millora de la qualitat de vida de les poblacions.
  1. Submesura 19.3 Preparació i realització d'activitats de cooperació del GAL

Aquestes ajudes permeten crear projectes més ambiciosos amb interessos comuns en diversos territoris que d'una altra manera no hagueren tingut cabuda, i al mateix temps contribueixen a l'intercanvi d'experiències sobre la gestió i dinamització de les ajudes Leader en altres territoris tant dins de la Comunitat Valenciana com fora d'ella, fins i tot a nivell europeu.

  1. Submesura 19.4 Suport als costos d'explotació i d'animació de l'EDLP

Cobreixen les despeses de funcionament dels Grups d'Acció Local, tant les despeses corrents del personal tècnic i administratiu, com a despeses d'inversió, així com les diferents activitats que realitzen amb la finalitat de difondre les EDLP i dinamitzar el territori.