Línies d'ajuda

Línies d'ajuda

A QUI VAN DIRIGIDES LES AJUDES DE LA SUBMESURA 19.2?

Les ajudes corresponents a la submesura 19.2 van dirigides a:

a) Les persones físiques o jurídiques de caràcter privat, les agrupacions sense personalitat jurídica i les persones de dret públic de base associativa privada.

b) Les entitats de dret públic de caràcter local o comarcal: Ajuntaments, Mancomunitats, i Entitats Locals Menors, així com les societats o associacions de dret privat formades majoritàriament per persones de dret públic o que disposen de la majoria de drets de vot o de la capacitat efectiva de decisió.

c) Els Grups d'Acció Local.

AJUDES INCLOSES EN LA SUBMESURA 19.2 LEADER PDR-CV 2014-2020

1. EMPRESES NO AGRÍCOLES EN ZONES RURALS (PROJECTES PRODUCTIUS)

1.1 CREACIÓ D'EMPRESES - R (UE) 702/2014, art. 45 Ajudes d'Estat SA.50406 - (compatibles amb altres ajudes si no supera quantia de l'ajuda)

 • Persones físiques, microempreses, petites empreses i agricultors que diversifiquen - Màxim 70.000 € per beneficiari

1.2 MILLORA EN EMPRESES - R (UE) 651/2014, art. 14 Ajudes d'Estat - (compatibles amb altres ajudes si no supera intensitat d'ajuda)

 • (Màxim 30%) Persones físiques, microempreses i petites empreses - Màxim 21.000 €
 • (Màxim 20%) Mitjanes empreses - Màxim 14.000 €

2. EMPRESES AGROALIMENTÀRIES per a la transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders i de l'alimentació (PROJECTES PRODUCTIUS, Operacions d'inversió <= 70.000€)

2.1 CREACIÓ O MILLORA D'EMPRESA - Producte FINAL - És un producte INCLÒS en Annex I TFUE - (R (UE) 1305/2013) - (compatibles amb altres ajudes si no supera intensitat d'ajuda)

 • (Màxim 40%) Persones físiques, microempreses i petites empreses - Màxim 28.000 €
 • (Màxim 30%) Mitjanes empreses - Màxim 21.000 €

2.2 CREACIÓ O MILLORA D'EMPRESA - Producte FINAL - És un producte NO INCLÒS en Annex I TFUE - R (UE) 702/2014, art. 44 – Ajudes d'Estat SA.50406 - (compatibles amb altres ajudes si no supera intensitat d'ajuda)

 • (Màxim 30%) Persones físiques, microempreses i petites empreses - Màxim 21.000 €
 • (Màxim 20%) Mitjanes empreses - Màxim 14.000 €

3. SERVEIS BÀSICS I RENOVACIÓ DE POBLACIONS EN ZONES RURALS

3.1 CREACIÓ, MILLORA O AMPLIACIÓ d'INFRAESTRUCTURES (incloent, energies renovables i estalvi energètic)

3.1.1 PROJECTES PRODUCTIUS (Incloent energies renovables i estalvi energètic) - R (UE) 1407/2013 – Minimis (fins a 200.000€ en tres exercicis fiscals)

 • (Màxim 30%) Persones físiques, microempreses i petites empreses - Màxim 21.000 €
 • (Màxim 20%) Mitjanes empreses - Màxim 14.000 €

3.1.2 PROJECTES NO PRODUCTIUS (Incloent energies renovables i estalvi energètic)

 • (Màxim 70%) Entitats Locals - Màxim 50.000 €
 • (Màxim 100%) Grup d'Acció Local - Màxim 50.000 €
 • (Màxim 70%) Entitats sense ànim de lucre - Màxim 40.000 €

3.2 CREACIÓ, MILLORA O AMPLIACIÓ d'INFRAESTRUCTURES PASSIVES PER A XARXES DE BANDA AMPLA (PROJECTES PRODUCTIUS) - R (UE) 1407/2013 – Minimis (fins a 200.000€ en tres exercicis fiscals)

 • 1 Ajuntament (Màxim 70%) - Màxim 50.000 €
 • Mancomunitats (+ de 3 municipis) (Màxim 70%) - Màxim 150.000 €

3.3 CREACIÓ, MILLORA O AMPLIACIÓ de SERVEIS BÀSICS LOCALS PER A ÚS PÚBLIC, OCI I CULTURA (PROJECTES PRODUCTIUS I NO PRODUCTIUS)

 • (Màxim 70%) Entitats Locals - Màxim 50.000 €
 • (Màxim 70%) Entitats sense ànim de lucre - Màxim 40.000 €
 • (Màxim 100%) Grup d'Acció Local - Màxim 50.000 €

3.4 INFRAESTRUCTURES RECREATIVES I DE TURISME A petita escala PER A ÚS PÚBLICO (PROJECTES PRODUCTIUS I NO PRODUCTIUS)

 • (Màxim 70%) Entitats Locals - Màxim 50.000 €
 • (Màxim 70%) Entitats sense ànim de lucre - Màxim 40.000 €
 • (Màxim 100%) Grup d'Acció Local - Màxim 50.000 €

3.5 PATRIMONI CULTURAL I NATURAL (PROJECTES PRODUCTIUS I NO PRODUCTIUS)

 • (Màxim 70%) Entitats Locals - Màxim 50.000 €
 • (Màxim 70%) Entitats sense ànim de lucre - Màxim 40.000 €
 • (Màxim 100%) Grup d'Acció Local - Màxim 50.000 €

3.6 TRASLLAT D'ACTIVITATS I TRANSFORMACIÓ D'EDIFICIS - Per a millorar la qualitat de vida (PROJECTES PRODUCTIUS)

 • (Màxim 30%) Persones físiques, microempreses i petites empreses - Màxim 21.000 €
 • (Màxim 20%) Mitjanes empreses - Màxim 14.000 €