Identificació en animals de proveïment

Identificació en animals de proveïment

imagen de pollitos

Sistema Integrat de Traçabilitat Animal (SITRAN)

Per a poder garantir la traçabilitat del bestiar viu, es fa necessari utilitzar eines específiques. El Sistema Integral de Traçabilitat Animal, o SITRAN consistix en una base de dades heterogènia i distribuïda que comunica els registres existents en les diferents comunitats autònomes amb un registre centralitzat, mitjançant mecanismes d'intercanvi d'informació desenvolupats específicament.

SITRAN es compon de tres mòduls principals, que estan interrelacionats entre si:

  • REGA (Registre general d'explotacions ramaderes), que inclou les dades bàsiques de més de 700.000 explotacions situades l'Espanya, relatius a més de vint espècies diferents d'animals de producció. El Reial Decret 479/2004, de 26 de març, establix i regula aquest Registre.

  • REMO (Registre de moviments de les espècies d'interés ramader), que recull informació relativa als moviments de les diferents espècies.
  • RIIA (Registre d'identificació individual d'animals), en funcionament per a les espècies bovina, ovina, caprí i per a èquids. En ella es troben registrats tots els animals identificats individualment juntament amb les seues dades i la indicació de l'explotació en la qual es troben, la qual cosa permet l'accés ràpid a informació d'interés i a la localització de cadascun dels animals.

El Reial decret 728/2007, de 13 de juny, establix i regula tant el Registre general de moviments de bestiar (REMO) com el Registre general d'identificació individual d'animals (RIIA).

El Sistema Integral de Traçabilitat Animal (SITRAN) es nodrix íntegrament de les dades que figuren en els registres de les Comunitats i Ciutats Autònomes. Estes dades procedixen de la informació que els propis ramaders subministren a l'autoritat competent dins el seu àmbit territorial (altes, baixes, emissió de documents d'identificació, declaracions de cens, etc) o mitjançant les actuacions realitzades per part de les administracions públiques en l'exercici de les seues competències (inspeccions, controls, emissió de documents de moviment, etc).

Mitjançant els plans de control d'identificació i de registre dels animals de les espècies ovina, caprina, bovina, porcina i equina, l'autoritat competent verifica la correcta identificaciónde els animals.

El Reial Decret 787/2023, de 17 d'octubre, dicta les disposicions que regulen el sistema de traçabilitat, identificació i registre de determinades espècies d'animals terrestres en captivitat.

Ordenament Jurídic Autonòmic:

Llei 6/2003, de 4 de març, de ramaderia de la Comunitat Valenciana

Llei 7/2021, de 29 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022 (modifica Llei 6/2003)

Decret 58/2023, de 14 d'abril, del consell, d'ordenació del sector ramader, per el qual es regulen els procediments de registre, identificació i moviment dels animals de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana

Documents annexos:

Fitxer per a comunicació d'identificació d'oví i caprí

Fitxer per a sol·licitud de duplicats d'identificadors de remugants