Ajuda bàsica a la renda (ABRS)

Ajuda bàsica a la renda (ABRS)

Amb la finalitat d'incrementar la remuneració de les explotacions agràries i contribuir a la seua resiliència, Espanya destinarà el 60% del pressupost dels pagaments directes per a ajudes directes a la renda a través de l'Ajuda Bàsica a la Renda per a la Sostenibilitat (50%) i del Pagament redistributiu (10%).

REGIONS: Espanya continuarà atorgant l'ajuda bàsica de manera diferenciada per regions agràries (agrupacions de comarques agràries amb característiques agronòmiques similars) per a donar resposta a les grans diferències d'estructures de producció del sector agrari espanyol. No obstant això, se simplifica passant de les 50 regions actuals a 20 regions. D'aquesta manera, com la convergència de les ajudes es fa per regió, una reducció del nombre de regions afavorirà un repartiment més equitatiu de les ajudes.

CONVERGÈNCIA INTERNA: En el període actual les explotacions reben el suport a la renda (pagament bàsic) en funció de drets individuals. El valor d'aquests drets depén dels cultius, activitat ramadera o produccions que va tindre cada explotació en períodes de referència històrics, molts d'ells de fa vint anys. Cadascun d'aquests drets té un valor específic que convergeix cap al valor mitjà regional en cadascuna de les 50 regions existents.

En 2021, tots els drets han aconseguit un valor mínim igual al 70% del valor mitjà regional, però així i tot més de la meitat d’aquests continuen tenint un valor que no està en la forqueta central (80-120%) del valor mitjà regional.

En el procés de convergència interna, els valors dels drets de pagament per damunt de la mitjana regional es redueixen amb la finalitat d'augmentar el valor dels drets per davall de la mitjana. D'aquesta manera, a través de la convergència interna, es redueixen les diferències en els valors dels drets d'explotacions localitzades en la mateixa regió, que s'enfronten a circumstàncies i requisits idèntics.

 • En el nou període s'aprofundirà en la convergència interna: el valor individual dels drets de pagament de l’ABRS convergirà cap a les mitjanes regionals de les noves 20 regions. Aquesta transició requereix que, mentre no s'aconseguisca la plena convergència, l’ABRS haja de concedir-se a través de drets individuals.

 • En 2025, el MAPA presentarà una anàlisi sobre el sistema de drets i la seua possible continuïtat o expiració una vegada aconseguida la convergència plena.

 • En 2026, el valor de tot dret haurà d'haver aconseguit, almenys, el 85% del valor mitjà regional (article 24.5 del Reglament) i en 2029 s'arribarà a la plena convergència.

LIMITACIÓ DE PAGAMENTS (CAPPING) I REGRESSIVITAT: La limitació en els pagaments afecta a grans explotacions que no requereixen un suport tan important com les petites i mitjanes, a causa de la seua economia d'escala.

RESERVA NACIONAL: A través de la reserva nacional, es concediran drets atenent amb caràcter prioritari als agricultors joves i als nous agricultors que s'establisquen per primera vegada; a titulars que exercint l'activitat agrària des de fa diversos anys no han participat mai en el sistema de drets de pagament, com per exemple determinades explotacions de vinya o de fruites i hortalisses, i a explotacions que participen en programes de reestructuració, en el marc d'una intervenció pública, l'objectiu de la qual siga evitar l'abandó de terres.​​​​

REFORÇ Al RELLEU GENERACIONAL I A la INCORPORACIÓ DE DONES

REFORÇ Al RELLEU GENERACIONAL I A la INCORPORACIÓ DE DONES

El Pla Estratègic de la PAC 2023-2027 suposa una gran oportunitat per al relleu generacional i per a les dones:

 • Enfocament estratègic i integrat del relleu generacional en el Pla que garanteix la coherència entre les diferents mesures de la PAC. Exemple d'això és la nova definició de joves agricultors i agricultores, única per a totes les ajudes de la PAC, la qual cosa afavoreix la simplificació i reducció de la burocràcia.
 • Es comptarà amb un pressupost adequat per a joves en aquest període.
 • Hi ha un pressupost específic per a incentius al relleu generacional. A més, els joves agricultors es podran beneficiar de la resta d'ajudes.
 • Es prioritzarà els i les joves recentment instal·lats en l'activitat agrària en l'assignació de drets de pagament de la reserva nacional.
 • En relació a les dones, per primera vegada s'incorpora l'enfocament de gènere en la PAC (que passa a ser part de l'objectiu específic 8), donada la situació actual de desigualtat entre homes i dones en el medi rural (desfeminització, bretxa de gènere, menor taxa d'ocupació de dones, etc.).

D'una banda es compta amb el Pagament complementari a l'Ajuda Bàsica a la Renda per a joves de fins a 40 anys per a afavorir el relleu generacional en el sector agrari. Es dirigeix a persones incorporades per primera vegada i recentment com a cap d'explotació i que complisquen amb uns criteris mínims de formació i/o capacitació agrària:

 •  L'import d'aquesta ajuda és el valor mitjà regional dels drets de pagament fins a un màxim de 100 ha.
 • Si la beneficiària és dona, titular o cotitular d'explotació, s'incrementa el 15%.
 • La durada de l'ajuda són 5 anys.

D'altra banda, les comunitats autònomes poden aplicar en els seus territoris mesures de desenvolupament rural favorables a joves, com la d'establiment de joves agricultors. A més d'altres mesures que poden tindre un tracte diferenciador i favorable per a joves, per exemple, en matèria de formació i assessorament o per a la inversió en terres.
Més informació: