Pagament a jove agricultor

Expandir/Contraer FAQS

L'objectiu d'aquesta ajuda és afavorir la incorporació de joves agricultores i joves agricultors, contribuint així al relleu generacional en el sector agrari en millorar la rendibilitat de les seues explotacions durant els primers anys de l’inici de la seua activitat.

Tindran dret a percebre l'ajuda complementària a joves agricultors i agricultores, els titulars d'explotacions agràries amb dret a percebre un pagament de l'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat i que, en acabar el termini de modificació de la sol·licitud única, complisquen a més de la condició de jove, els requisits següents:

En el cas que l'agricultor siga una persona física:

 • Que s'haja incorporat recentment i per primera vegada en una explotació agrària com a responsable d'explotació.
  • Es considerarà una incorporació recent si es produeix en el mateix any de la primera presentació de sol·licitud subvencionable a l'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat, o en els cinc anys anteriors a aquesta primera presentació d'una sol·licitud subvencionable.
  • Es considerarà per primera vegada, si és la seua primera incorporació a l'activitat agrària com a responsable d'explotació, en tota la seua vida laboral.
 • Que tinga alta en el règim de la Seguretat Social corresponent a l'activitat agrària que determine la seua incorporació.
 • Que acredite 150 hores de formació en l'àmbit agrari.

En el cas que l'agricultor siga una persona jurídica: que el control efectiu a llarg termini sobre la persona jurídica que sol·licita l'ajuda complementària joves agricultors o joves agricultores, o sobre la persona jurídica que controla a aquesta, corresponga a una persona física o un grup de persones físiques que complisquen les condicions descrites per a accedir a l'ajuda. La referència a la incorporació recent i per primera vegada, serà per als joves agricultors o joves agricultores que exerceixen el control de la persona jurídica.

El pagament es concedirà per un màxim de cinc anys a partir de l'any de la primera presentació d'una sol·licitud subvencionable de pagament per a aquesta ajuda complementària.

El nombre d'hectàrees per a tindre en compte serà com a màxim 100 i el càlcul del valor es realitzarà tenint en compte el criteri de proporcionalitat de tota la superfície subvencionable de l'explotació situada en cada regió i serà igual al valor mitjà regional. En el cas de joves agricultores amb control efectiu sobre l'explotació, l'import de l'ajuda serà un 15% superior al valor mitjà regional que corresponga.

En el cas de les cooperatives agroalimentàries, de treball associat amb fins d'explotació agropecuària i d'explotació comunitària de la terra, de les societats agràries de transformació i de les explotacions en règim de titularitat compartida. L'aplicació del llindar es calcularà i aplicarà, si escau, individualment a cadascun dels membres que conformen aquestes entitats.

Podrà considerar-se jove agricultor o agricultora una persona física que no ha complit més de 40 anys l'any natural de la seua primera sol·licitud d'ajuda la PAC, i que complisca que:

 • S'ha incorporat com a responsable d'explotació.
 • Pot acreditar la formació, amb un mínim de 150 hores lectives. Per a acreditar-la, s'acceptaran els documents següents:
  • Cursos o seminaris de capacitació agrària, així com titulacions oficials equivalents, reconegudes per la Conselleria.
  • Resolució favorable de concessió de l'ajuda a l'establiment de joves agricultors en l'àmbit del desenvolupament rural. Amb el compromís d'adquirir la formació, en un termini que no podrà superar els 36 mesos, de la resolució.
  • Realitza la seua instal·lació en una explotació prioritària.

En el cas d'una persona jurídica o grup de persones físiques, es considera que aquest és un jove agricultor quan el responsable de l'explotació és una persona física o grup de persones físiques, que complisquen el que es disposa per a les  joves persones físiques. En el cas de persones jurídiques controlades per una altra persona jurídica o grup de persones físiques, el control efectiu a llarg termini per una persona física o grup de persones físiques, que complisquen el que es disposa en l'apartat anterior haurà de ser sobre aquesta última persona jurídica o grup de persones físiques que controla l'altra persona jurídica.

S'entendrà que un jove, o un grup de joves agricultors, exerceixen el control efectiu sobre la persona jurídica quan tinguen potestat de decisió dins d'aquesta persona jurídica, la qual cosa exigeix que la suma de la seua participació en el capital social de la persona jurídica siga almenys igual o superior que la del soci amb major participació i que formen part de la junta rectora o òrgan de govern, disposant d'almenys igual o superior poder de vot que el del soci amb major percentatge de vot dins d'aquesta.

El responsable o cap d'explotació és la persona física o grup de persones físiques que disposa del control efectiu i a llarg termini de l'explotació agrària, pel que fa a les decisions relacionades amb la gestió, els beneficis i els riscos financers, i per tant responsable de la gestió de les operacions financeres i de producció habituals i diàries d'aquesta.

Es considerarà que un agricultor s'ha incorporat a una activitat agrària com a responsable de l'explotació, a la data més significativa i antiga a la qual es produeix alguna de les circumstàncies següents :

 • Alta en el Règim Especial per a Treballadors Autònoms (RETA) o en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris (BOLET) per a treballadors amb aquesta obligació legal com a titular, exceptuant la seua inscripció com a “propietari o familiar” així com les explotacions de xicoteta dimensió que es consideren subvencionables.
 • Resolució favorable d'ajuda a l'establiment de joves agricultors dins de les mesures de desenvolupament rural.
 • Inscripció en registres agraris: Registre d'Explotacions Ramaderes (REGA), Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA), Registre Autonòmic d'Explotacions Agrícoles (REA), Registre Vitícola (RV), Registre de Titularitat Compartida, Registre d'Explotacions Prioritàries o altres registres reconeguts per l'autoritat competent.
 • Percepció d'ajudes agràries.
 • Qualsevol altra circumstància establida per l'autoritat regional de gestió en el seu àmbit territorial.