DRETS D'AJUDA BASICA A LA RENDA PER A LA SOSTENIBILITAT

DRETS D'AJUDA BASICA A LA RENDA PER A LA SOSTENIBILITAT

Política agrícola comuna 2023-2027

Pla Estratègic de la política agrícola comuna d'Espanya

Dins del marc del Pla Estratègic de la política agrícola comuna d'Espanya, per al període 2023-2027, s'ha optat, amb la finalitat d'evitar efectes pertorbadors per a la renda dels agricultors, per l'opció recollida en el Reglament (UE) núm. 2021/2115, del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021, d'aplicar l'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat en funció dels drets de pagament.
Aquest Pla preveu a més un model uniforme d'aplicació de la política agrícola comuna a tot el territori nacional i l'aplicació de l'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat, amb base en un model nacional de regionalització. Amb l'objectiu d'evitar una excessiva fragmentació del territori, i aprofundint en el procés d'acostament dels valors unitaris inicials dels drets cap al valor mitjà regional, s'ha reduït en nombre de regions respecte al model vigent durant el règim de pagament bàsic. Així s'estableixen 20 regions (constituïdes per comarques) en funció de condicions agronòmiques i socioeconòmiques similars.
Sobre la base de l'exposat, els actuals drets de pagament bàsic (DPB) que el 31 de desembre de 2022 figuren en la coordinada pel Fons Espanyol de Garantia Agrària OA. (FEGA), es transformaran l'any 2023 en nous drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat (DAB): PROCÉS DE CONVERSIÓ.

Expandir/Contraer FAQS

Podran ser titulars de drets d'ajuda bàsica a la renda, en règim de propietat, usdefruit o arrendament, els agricultors actius, titulars d'una explotació agrària, que figuren en el Registre d'Explotacions Agràries, que:

 • Siguen titulars de drets de pagament bàsic el 31 de desembre de 2022, assignats conformement al Reial decret 1076/2014. Incloent els titulars de drets de pagament bàsic de la reserva nacional de campanyes prèvies a 2023.
 • I els qui accedisquen a la titularitat de drets d'ajuda bàsica a la renda a partir de 2023, a través de:
  • L'assignació de la reserva nacional de drets d'ajuda bàsica a la renda.
  • Cessions de drets d'ajuda bàsica a la renda.

 • Els drets d'ajuda bàsica a la renda es classificaran en funció del seu origen:
  • Drets procedents de la conversió dels drets de pagament bàsic.
  • Drets procedents de la reserva nacional d'ajuda bàsica a la renda.
 • Existirà un sistema d'identificació de drets d'ajuda d'àmbit nacional que disposarà d’un registre electrònic en el qual s'inclouran, almenys, els elements següents:
  • El titular o titulars del dret amb indicació del seu NIF.
  • El valor dels drets, incloent l'import unitari des de 2023 a 2027.
  • La data de constitució de cada dret.
  • La data de l'última utilització dels drets.
  • L'origen del dret: conversió i reserva nacional.
  • L'any de conversió o d'assignació del dret.
  • La indicació de si el dret està temporalment arrendat a un altre titular.
  • El percentatge de participació del dret.
  • La regió a què pertany el dret.

En 2023, els agricultors actius, titulars d'una explotació agrària, que foren titulars de drets de pagament bàsic a 31 de desembre de 2022, passaran a ser titulars de drets d'ajuda bàsica a la renda a 1 de gener de 2023, mitjançant la conversió provisional dels drets:

 • Això inclou als drets de pagament bàsic assignats per la reserva nacional de campanyes prèvies.
 • No inclou als drets de pagament bàsic que es retiren per falta d'activació durant els anys consecutius 2021 i 2022.

Aquesta conversió provisional que servirà de base per al cas dels agricultors actius que es troben implicats en cessions de drets en la campanya 2023. I amb la finalitat d'evitar inseguretat jurídica entre cedent i cessionari, se seguirà d'una conversió definitiva, disposant ja de la informació consolidada de les hectàrees declarades en 2023.

La conversió provisional dels drets es durà a terme en funció de:

 • L'equivalència de les regions de pagament bàsic amb les regions de l'ajuda bàsica a la renda (2015/2023).
 • Les declaracions de superfícies disponibles de la campanya de sol·licitud única 2022.
 • Els drets de pagament bàsic i imports dels drets de pagament bàsic en 2022.

Es comunicarà als agricultors abans de l'inici del termini de presentació de la sol·licitud única de la campanya 2023, mitjançant publicació en la web del Fons Espanyol de Garantia Agrària.

La conversió definitiva es durà a terme abans de l'1 d'abril de 2024, tenint en compte en primer lloc l'equivalència directa dels drets provisionals amb les declaracions de superfícies disponibles de la campanya de sol·licitud única 2023 i, quan fora necessari, el procés utilitzat per a la conversió provisional.
En tots els casos la conversió es considerarà definitiva després de revisar la conversió provisional sobre la base de la declaració de superfícies 2023.

El càlcul del valor unitari dels drets d'ajuda bàsica a la renda es realitzarà a partir del valor nominal dels drets de pagament bàsic de la campanya 2022, se li aplicarà el coeficient de campanya 2022 del pagament verd. Sobre el resultat de la suma del valor nominal del dret i de l'import de pagament verd, es realitzarà un ajust lineal dels imports a l'assignació financera nacional per a l'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat.
Per al règim simplificat de xicotets agricultors el 31 de desembre de 2022 es tindran en compte tots els drets la titularitat dels quals ostente en aquesta data tenint en compte el que es disposa en el títol V del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, així com l'article 35 del Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre.
Una vegada calculat el valor inicial dels drets per a l'any 2023, aquest valor serà corregit en funció del procés de convergència.
S'aplicarà la clàusula de benefici inesperat, que tindrà repercussió sobre la convergència, si hi ha canvis en la declaració de superfície de 2022 i 2023 que provoquen augment desproporcionat del valor dels drets en la conversió definitiva.
El valor mitjà regional per al període 2023 a 2027:
S'ha obtingut en funció de les regions agronòmiques i socioeconòmiques i, atés el factor de la resiliència de les explotacions. El seu import s'ha calculat sobre la base de tots els imports dels drets de pagament bàsic que pertanyen a aquestes regions en 2022, dividit entre les hectàrees totals declarades en cada regió.

A partir de l'any 2023 s'aplicarà una convergència al valor dels drets d'ajuda bàsica a la renda cap al valor mitjà regional corresponent en 2026 basat en els principis següents:

 • Cap dret de pagament bàsic en 2023 té un valor unitari inferior al 76% del valor mitjà regional en 2026.
 • Augmentarà progressivament en cada any fins a 2026, any en què cap dret d'ajuda bàsica a la renda tindrà un valor unitari inferior al 85% del valor mitjà regional.
 • En 2027, la convergència continuarà, perquè cap dret de pagament bàsic tindrà un valor unitari inferior al 90%.
 • L'any  2029, s'aconseguirà la convergència plena dels valors nominals dels drets al valor mitjà regional.

Es veuran afectades:

 • L'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat
 • Aquelles que tinguen dret a percebre un pagament en virtut de l'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat:
  • Ajuda redistributiva complementària a la renda per a la sostenibilitat
  • Ajuda complementària a la renda per a joves agricultors i joves agricultores
 • Ecorègim d'agroecologia: espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents. Els agricultors que s'acullen a aquest ecorègim hauran de percebre l'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat.

S'ha de presentar la corresponent sol·licitud, acompanyant-la de la documentació justificativa, en el termini de presentació de la sol·licitud única de cada any i davant l'autoritat competent.
Obtindran drets de la reserva nacional, persones físiques o jurídiques que cumplisquen les condicions següents:

 • Agricultors legitimats per a rebre drets d'ajuda o per a augmentar el valor dels drets existents en virtut d'una sentència judicial ferma o d'un acte administratiu definitiu.
 • Els joves agricultors que recentment s'hagen establit en una explotació per primera vegada i els nous agricultors. Aquests podran rebre nous drets d'ajuda de la reserva nacional o rebre increment del valor dels drets d'ajuda previs fins al valor mitjà regional.
 • Agricultors en desavantatge, que siguen responsables d'explotació, amb hectàrees subvencionables a l'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat, que exercint l'activitat agrària des de 2015, no han participat mai del sistema de drets de pagament bàsic.
 • Responsables d'explotació que participen en programes de reestructuració, l'objectiu dels quals siga evitar l'abandó de terres, en el marc d'una intervenció pública mitjançant una norma autonòmica amb rang de llei.

En els dos últims casos l'assignació serà possible sempre que s'hagen atés els pagaments dels dos primers casos i existisca romanent en la reserva nacional.

Complir a fi de termini de modificació de la sol·licitud única de la campanya en curs:

 • Ser agricultor actiu.
 • Estar incorporat i exercir com a responsable de l'explotació, assumint el control efectiu i a llarg termini, la gestió diària i el risc empresarial.
 • Estar donat d'alta en el règim de la Seguretat Social com a treballador per compte propi o autònom per l'exercici de l'activitat agrària que determine la seua incorporació.
 • Disposar d'hectàrees subvencionables a l'efecte de l'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat.
 • Acreditar la formació o capacitació en l'àmbit agrari, amb un mínim de 150 hores lectives, que siguen concordes a les exigides per a l'ajuda a la primera instal·lació en l'àmbit del desenvolupament rural. Per a acreditar-la, s'acceptaran:
  • Cursos o seminaris de capacitació agrària i titulacions oficials equivalents, reconegudes per l'autoritat competent.
  • Resolució favorable de concessió de l'ajuda de primera instal·lació en l'àmbit del desenvolupament rural. En tot cas, la resolució favorable comporta el compromís d'adquirir la formació o capacitació, en un termini màxim de 36 mesos, segons establisca l'autoritat competent en la convocatòria de l'ajuda de primera instal·lació.
  • Certificació d'Instal·lació en una explotació prioritària.
  • Experiència prèvia acreditada com a responsable d'explotació. Es podrà reconéixer un nombre equivalent d'hores de formació per cada any d'experiència acreditat concordes als exigits per a l'ajuda a la primera instal·lació en l'àmbit del desenvolupament rural.

Cal tindre en compte les definicions del Reial Decret PEPAC de jove agricultor i jove agricultora: no ha complit més de 40 anys l'any natural de la seua primera sol·licitud subvencionable d'ajuda.
En cas de persones físiques:

 • Que s'haja incorporat recentment si es produeix en el mateix any o en els cinc anteriors de la primera presentació de sol·licitud a la reserva nacional d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat.
 • Que la incorporació siga per primera vegada, en tota la seua vida laboral.

En cas persones jurídiques:

 • Que el control efectiu a llarg termini sobre la persona jurídica que sol·licita assignació de drets d'ajuda a la reserva nacional i primera i recent instal·lació corresponga a un jove agricultor que complisca el que es disposa per a persones físiques.

Persones físiques que s'ha incorporat com a responsable d'explotació per primera vegada.
En cas de persones jurídiques, el control efectiu de les quals a llarg termini sobre la persona jurídica que sol·licita assignació de drets d'ajuda a la reserva nacional i primera instal·lació, corresponga a un nou agricultor que complisca el que es disposa per a persones físiques.

L'accés a la reserva nacional, joves o nous, l'agricultor no pot haver rebut drets de la reserva nacional en anteriors assignacions de drets de pagament bàsic de la reserva nacional o drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat de la reserva nacional, com a persona física o com a soci d'una persona jurídica, quan ja haguera rebut assignació com a persona física o com a soci d'una altra persona jurídica en campanyes anteriors de reserva nacional, bé de pagament bàsic o d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat.
Excepcions:

 • Sentències judicials fermes.
 • Joves agricultors, si la seua incorporació a l'activitat agrària s'efectua en el marc de l'ajuda a la primera instal·lació en l'àmbit del desenvolupament rural, executada per fases, reconeguda per l'autoritat regional de gestió. En aquest cas, l'assignació total de drets de la reserva no podrà superar el nombre d'hectàrees especificat de l'explotació final indicada en el pla empresarial de la incorporació en fases.

A més de les condicions generals, hauran de complir, a fi de termini de modificació de la sol·licitud única, les condicions específiques següents:

 • Que no puga accedir a la reserva nacional per jove o nou.
 • Que s'haja incorporat a l'activitat agrària com a responsable d'explotació, des d'almenys 2015.
 • Que no haja sigut mai titular de drets de pagament bàsic, segons el Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, excepte en el cas de sentències judicials fermes.

A més de les condicions generals, hauran de complir, a fi de termini de modificació de la sol·licitud única, les condicions específiques següents:

 • Que no puga accedir a la reserva nacional per jove, nou o desavantatge.
 • Que s'haja incorporat a l'activitat agrària com a responsable d'explotació.
 • Que la superfície subvencionable lliure de drets a l'efecte de l'assignació de reserva nacional estiga acollida a un programa de reestructuració per a evitar l'abandó de terres.
 • L'agricultor no pot haver rebut drets de la reserva nacional, excepte en el cas de sentències judicials fermes.

 • En primer lloc, s'assignaran  els drets en els casos de joves, nous i sentències fermes i actes administratius definitius.
 • Si existeix romanent en la reserva, s'assignaran els drets en els casos d'agricultors en desavantatge o acollits a programes de reestructuració, prioritzant els titulars d'una explotació en règim de titularitat compartida, i els titulars inscrits com a explotació agrària prioritària. En cas que no hi haja suficient disponibilitat per a assignar aquests casos, es realitzarà un ajust al nombre de drets en funció de les disponibilitats pressupostàries. Podrà preveure’s assignació en campanyes posteriors.
 • El valor dels drets procedents de la reserva nacional serà igual al valor mitjà regional dels drets d'ajuda bàsica a la renda, l'any d'assignació de reserva nacional, excepte en els casos de sentències o actes administratius en els quals el valor dels drets serà sobre la base del que s'estableix per la sentència ferma o l'acte administratiu definitiu. Per als casos de joves i nous podrà incrementar-se el valor dels drets que ja posseeix fins a aquest valor mitjà regional.
 • El nombre de drets a assignar serà:
  • Per a joves i nous serà igual al nombre d'hectàrees subvencionables que posseïsca, respecte a les quals encara no posseïsca cap dret d'ajuda bàsica a la renda.
  • Per a sentències fermes i actes administratius definitius serà igual al nombre sobre la base de la sentència ferma o l'acte administratiu definitiu.
  • Per a agricultors en desavantatge serà igual al nombre d'hectàrees subvencionables que posseïsca en la campanya en què sol·licita aquests drets.
  • Per a agricultors acollits a programes de reestructuració serà igual al nombre d'hectàrees subvencionables que posseïsca i estiguen incloses en el programa de reestructuració, respecte a les quals encara no posseïsca cap dret d'ajuda bàsica a la renda, en la campanya en què sol·licita aquests drets.

 • No podran ser cedits en la campanya d'assignació i les quatre campanyes de cessions següents, excepte successions inter vivos o mortis causa per força major reconeguda per l'autoritat competent, derivades d'una incapacitat laboral temporal de llarga duració o permanent, o d'una defunció, respectivament, així com canvis de denominació.
 • Seran revertits a la reserva nacional si no són utilitzats en cadascuna de les cinc primeres campanyes, és a dir, la campanya d'assignació i les quatre campanyes següents, excepte per causes de força major reconegudes per l'autoritat competent.

 • Els drets d'ajuda bàsica a la renda només podran ser cedits, bé en venda, arrendament o mitjançant qualsevol altra forma admesa en dret, dins de la mateixa regió d'ajuda bàsica a la renda. Tant la venda com l'arrendament dels drets d'ajuda podran ser realitzats amb terres o sense.
 • Es podran cedir voluntàriament a la reserva nacional tots els drets d'ajuda que no es vagen a utilitzar.
 • Podran cedir-se fraccions de drets, i es realitzarà el càlcul del valor del dret d'acord amb criteris proporcionals.
 • Excepte en el cas de cessió per successió inter vivos o mortis causa, els drets d'ajuda només podran cedir-se a un agricultor considerat actiu.

 • En venda (cessió definitiva) o arrendament (cessió temporal) de drets d'ajuda amb terres no s'aplicarà cap retenció. Les hectàrees subvencionables que acompanyen els drets han de pertànyer a la mateixa regió d'ajuda bàsica a la renda.     
 • En el cas de la venda o arrendament de drets d'ajuda sense terres es restituirà a la reserva nacional el 30% del valor de cada dret. Excepte:
  • En el cas de cessió definitiva per la totalitat dels drets sense terres realitzades per productors l'import total de drets d'ajuda dels quals siga inferior als 300€ de tal manera que es facilite la venda dels seus drets.
  • En el cas de cessió definitiva dels drets d'ajuda sense terres a un nou agricultor.
  • En el cas de cessió definitiva o temporal dels drets d'ajuda sense terres a agricultors joves mentre siguen elegibles per a percebre el complement a joves agricultors.
  • En el cas de cessió definitiva o temporal dels drets d'ajuda sense terra en què el cedent o el cessionari haguera vist modificada la seua superfície en alguna de les regions a les quals pertanyen els drets d'ajuda, a conseqüència de la intervenció pública vinculada a un procés d'expropiació forçosa o a un programa públic de concentració parcel·lària.
  • En els casos de substitució del titular amb motiu d'herències, jubilacions o incapacitat laboral permanent, en els quals el cessionari dels drets siga un familiar fins a tercer grau del cedent, programes aprovats de cessament anticipat, canvis de denominació o de l'estatut jurídic de l’explotació, agrupacions de diverses persones físiques o jurídiques en una altra persona jurídica o ens sense personalitat jurídica i escissions de persones jurídiques o d'agrupacions de persones físiques. S'inclouran també ací aquells canvis de titularitat derivats de la inscripció d'una explotació en el registre d'explotacions de titularitat compartida.

Més informació: