Benestar en animals de companyia

Benestar en animals de companyia

La creixent sensibilitat de la ciutadania sobre el benestar dels animals de companyia ha donat lloc a la publicació de diverses normes que donen resposta a aquesta preocupació.

En aquest sentit, la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals ofereix un marc jurídic bàsic en tot el territori espanyol, per a la protecció, garantia dels drets i benestar dels animals de companyia i silvestres en captivitat. 

En l'àmbit autonòmic, la Llei 2/2023, de 13 de març, de Protecció, Benestar i Tinença d'animals de companyia i altres mesures de benestar animal estableix normes generals que afavoreixen una responsabilitat i implicació més elevades de les administracions, així com una conducta més cívica i bondadosa de la ciutadania en la defensa dels drets reconeguts per la llei i la preservació dels animals.

D'aquestes dues normes, es desprendran els desenvolupaments reglamentaris que en elles es refereixen. No obstant això, durant el període transitori fins a la seua aprovació, continuaran vigents les normes de desenvolupament reglamentari de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat, sobre protecció dels animals de companyia.

Nuclis Zoològics

Segons l'article 17 de la Llei 2/2023, els establiments que alberguen animals no destinats a consum humà, com els centres de venda, centres de cria, residències, escoles d'ensinistrament, centres d'acolliment d'animals abandonats, gosseres esportives, dules, col·leccions particulars, granges escola, santuaris, etc, tenen l'obligació de complir una sèrie de requisits i realitzar els tràmits oportuns per a inscriure's en el Registre de Nuclis Zoològics, disponible en el següent enllaç.

Els nuclis zoològics han de complir els requisits fixats en la normativa bàsica de benestar i sanitat animal, protecció, identificació, comerç i transport que li siga aplicable per raó d'espècie o característiques de l'animal. Per a verificar el seu compliment, s'estableix un pla de control oficial de Nuclis Zoològics en la Comunitat Valenciana. La informació que es desprenga de les diferents actuacions inspectores, es recollirà en informes anuals sobre la seua execució.

La relació de Nuclis Zoològics registrats és troba disponible per províncies: Castelló, València i Alacant.

Animals potencialment perillosos

La tinença d'animals potencialment perillosos està regulada en la Comunitat Valenciana per la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos i pel Decret 145/2000, de 26 de setembre, pel qual es regula en la Comunitat Valenciana la tinença d'animals potencialment perillosos. 

En aquestes normes es defineix quins animals seran qualificats com potencialment perillosos i s'estableixen obligacions en quan a identificació, registre i altres requisits per a la seua tinença.