ADS

ADS

Les Agrupacions de Defensa Sanitària, d'ara endavant *ADSG, són la lliure reunió de ramaders que exploten animals de la mateixa espècie, o espècies afins associats voluntàriament per a establir una sèrie d'accions comunes en ordre de la defensa sanitària dels seus bestiars i reconeguts per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Per a l'obtenció del títol d'Agrupació de Defensa Sanitària, hauran de complir-se els requisits següents:

  1. L'àmbit serà provincial i haurà d'integrar com a mínim el 20% del cens de l'espècie per a la qual està autoritzada, en una de les comarques en la qual aquesta implantada. Per a les ADSG de remugants, haurà d'integrar almenys el 20% del cens d'una de les espècies per a la qual s'autoritza.
  2. En el cas d'aquelles espècies o orientacions productives el nombre de les quals d'explotacions en la Comunitat Valenciana siga inferior a 50, l'àmbit podrà ser autonòmic sempre que reunisquen almenys el 50% del cens total.
  3. Per a l'espècie apícola l'àmbit podrà ser autonòmic sempre que reunisca almenys el 20% del cens autonòmic, en cas contrari l'àmbit será provincial amb un cens mínim del 20% del cens total.
  4. Presentar, i ser aprovat per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, un projecte de programa higiènic-sanitari que contemple el compliment no solament de les actuacions sanitàries emanades de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, sinó també la lluita contra les malalties que tinguen incidència a la comarca.
  5. Concertar amb un Veterinari, en exercici lliure autoritzat de la professió, que amb caràcter permanent dirigisca el programa higiènic-sanitari d'aquella.

 

Aquests requisits es recullen en la següent normativa:

 

És possible consultar el llistat de ADSG, per províncies, presents en la Comunitat Valenciana a través del següent enllaç.