Sanitat Animal en espècies poligástricas domèstiques

Sanitat Animal en espècies poligástricas domèstiques

imagen de dos vacas

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i  Desenvolupament Rural amb la finalitat de salvaguardar la sanitat animal, a través dels seus Serveis Veterinaris Oficials, du a terme programes de control sobre les malalties objecte de control oficial.

Aquests programes de control es troben establits per a cada malaltia a nivell nacional i són aprovats per la Comissió.
Anualment la Conselleria estableix les línies d'actuació de cadascuna de les malalties objecte de control conforme a el que s'estableix en els programes nacionals a través de la publicació anual del Pla Anual Zoosanitari (PAZ).

Els programes de control oficial es classifiquen segons les diferents espècies:

Sanitat en oví y capri

Sanitat en boví

Formació

Cursos de formació reglada en els aspectes teòrics, pràctics i de base legal en el diagnòstic de la Tuberculosi Bovina

Formació dels professionals veterinaris que intervenen en l'execució de les proves de camp de diagnòstic de la tuberculosi bovina, en compliment d'el que s'estableix en el Programa Nacional d'Eradicació de la Tuberculosi Bovina. La superació d'aquests cursos serà obligatòria per als professionals que inicien per primera vegada la realització de la prova, havent-los de superar dins del primer any en què exercisquen aquesta activitat, podent transitòriament realitzar les mateixes amb finalitats diagnòstics com a professionals en pràctiques, al costat de professionals experimentats, fins a la superació dels cursos.

Els professionals que ja estiguen exercint aquesta activitat a la data d'entrada en vigor d'aquest programa, disposaran d'un període de 3 anys per a la superació d'aquests cursos. Tots els equips de camp o professionals veterinaris que realitzen la prova de la *tuberculina en el marc d'aquest programa nacional hauran de superar aquests cursos amb una periodicitat màxima de 3 anys.