Sanitat Animal en espècies monogástricas domèstiques

Sanitat Animal en espècies monogástricas domèstiques

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i  Desenvolupament Rural amb la finalitat de salvaguardar la sanitat animal, a través dels seus Serveis Veterinaris Oficials, duu a terme programes de control sobre les malalties objecte de control oficial.

Aquests programes de control es troben establits per a cada malaltia a nivell nacional i són aprovats per la Comissió.
Anualment la Conselleria estableix les línies d'actuació de cadascuna de les malalties objecte de control conforme a el que s'estableix en els programes nacionals a través de la publicació anual del Pla Anual Zoosanitari (PAZ).

Els programes de control oficial es classifiquen segons les diferents espècies: