Cancel·lació d'una SAT

Cancel·lació d'una SAT

A continuació s'inclouen models orientatius de certificats relatius a la dissolució d'una SAT i el nomenament de la comissió liquidadora, composta per tres o cinc membres, disposant del termini d'un any per a procedir a les operacions de liquidació. Cal tindre en compte que la dissolució no implica l'extinció de la personalitat jurídica, per la qual cosa per a cancel·lar una SAT s'ha d'aprovar per l'assemblea general el balanç final de liquidació que ha de presentar la comissió liquidadora i sol·licitar la cancel·lació registral.