Constitució d'una SAT

Constitució d'una SAT

Per a la constitució d'una SAT s'han de seguir els següents passos:

1. Reserva de denominació

A l'efecte del que es disposa en l'article 3.1 del Reial decret 1776/1981, de 3 d'agost, s'ha de sol·licitar informació al Registre de SAT sobre la possible utilització d'una denominació, que no podrà contindre les sigles 'SAT' ni excedir de trenta-cinc caràcters. Comprovada la inexistència de la denominació proposada, es comunicarà al/la peticionari/a la reserva de nom, indicant-li que disposa d'un termini de sis mesos per a la formalitzar la constitució de la SAT. Amb l'escrit de reserva de nom, es pot sol·licitar el CIF provisional i obrir un compte bancari a nom de la SAT en constitució.  

2. Acta fundacional i estatuts socials
Els/les socis/as promotors/as (un mínim de tres), previ reconeixement mutu de la capacitat legal per a constituir una SAT i mitjançant acta fundacional i estatuts socials, adoptaran l'acord de formalitzar la constitució de la SAT, amb indicació de l'objecte i domicili social, import del capital social i valor de cadascun dels resguards en què es divideix, número total d'aquests, desemborsament inicial (mínim 25 per 100) i la resta es desemborsarà en un termini màxim de sis anys), duració de la SAT, primera junta rectora i la persona facultada per a tramitar l'expedient de constitució. 

L'acta fundacional i estatuts socials es formalitzarà en document privat, signat  en totes les fulles per el/la president/a i el/la secretari/a, havent-se d'autoliquidar a l'efecte de l'impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600). Si en l'acte de constitució intervenen béns immobles, aquesta s'instrumentalitzarà en escriptura pública, havent-se d'igualment efectuar la declaració-liquidació a l'efecte d'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 

3. Memòria d'activitats
Memòria (mínim de dues pàgines) descriptiva de l'objecte i activitats socials a realitzar i de les obres i instal·lacions necessàries per a això, dades tècniques i econòmiques, justificació de l'associació pels beneficis que d'ella es deriven i explotacions, afectats de les activitats a desenvolupar per la SAT projectada.

4. Fitxes de socis i sòcies
S'adjuntarà per cada dels socis i de les sòcies la següent documentació:

- Fitxa de soci, degudament emplenada i signada.

- Fotocòpia del NIF.

- Qualsevol dels següents documents segons siga la condició per la qual s'associa:

  • Si s'associa com a titular d'explotació agrària i/o ramadera i/o forestal haurà d'emplenar l'apartat D de la fitxa i, adjuntar, de les parcel·les que s'incloguen en la fitxa, certificat actualitzat del Cadastre o nota simple, també actualitzada, del Registre de la Propietat. En el cas de parcel·les arrendades, haurà d'adjuntar contracte d'arrendament liquidat a l'efecte de l'impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600), així com l'acreditació de titularitat del/l'arrendador/a conforme s'ha exposat anteriorment, o quan es referisca a qualsevol altre règim de tinença (cessió d'ús en precari, usdefruit, parceria, etc) adjuntant en aquest últim supòsit el corresponent document justificatiu.
  • Si s'associa com a treballador/a agrari/a (per compte propi o alié), haurà de fer constar tal circumstància (apartat B de la fitxa) i certificat actualitzat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, acreditatiu d'estar d'alta en el Sistema Especial de Treballadors Agraris de la Seguretat Social i al corrent en el pagament de les quotes.
  • En el supòsit de tractar-se de titular d'explotació ramadera, haurà d'emplenar l'apartat E de la fitxa i adjuntar fotocòpia de la cartilla ramadera.
  • En el cas de persones jurídiques, tant si s'associa com a titular d'explotació o com a persona jurídica que persegueix fins agraris, s'haurà d'adjuntar fotocòpia dels estatuts socials actualitzats, havent d'aportar, en el primer cas, l'acreditació de titularitat d'explotació agrària conforme s'ha indicat anteriorment. Per a les persones jurídiques que persegueixen fins agraris s'haurà d'acreditar aquest extrem amb l'objecte social que figure en els seus estatuts socials. En tots dos casos s'haurà d'aportar certificat de l'acord de l'entitat per a integrar-se en la SAT, quantia de l'aportació al capital social com a soci i l'acreditació del representant designat per a actuar davant SAT, així com fotocòpia llegible del seu DNI.

5. Certificat bancari
S'adjuntarà certificat bancari original acreditatiu de l'ingrés en el compte obert a nom de la SAT en constitució de la identitat d'els/les socis/as fundadors/as i imports que ingressen en concepte d'aportació al capital social.

A continuació s'inclouen models orientatius per a la formalització de l'expedient de constitució i el procediment de la qual s'ha indicat anteriorment.