Compliment d'obligacions

Compliment d'obligacions

D'acord amb el que es disposa en l'article 3r de l'Ordre Ministerial de 14 de setembre de 1982, totes les societats agràries de transformació han de remetre els comptes anuals dins dels tres primers mesos de cada any o següents al tancament de l'exercici formulades conforme al Pla General de Comptabilitat. Igualment, i dins dels cinc dies següents al de la data de l'acord, hauran de remetre certificat del mateix relatiu a la renovació de la junta rectora, modificació del domicili social, variació del capital social, altes i baixes de socis i identitat del seu representant.
 

 

ALTES I BAIXES DE SOCIS EN SAT DE MENYS DE 10 SOCIS
(S'inclou la precepiva renovción de la junta rectora en la qual tots els socis
 han de formar part de la mateixa) 

 

ALTES I BAIXES DE SOCIS EN SAT DE MÉS DE 10 SOCIS
 

MOLT IMPORTANT

  • Quant a la junta rectora (denominació dels càrrecs, nom de membres i tipus de renovació) ha d'atindre's a l'estrictament establit en l'estatuts sociles. 
  • En els supòsits de variació de capital, tant per ampliació com per reducció, haurà d'adjuntar-li la declaració-liquidació a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model  600), estant exempt de tributar en els ampliacions. De tractar-es d'ampliació, deurà també adjuntar certificat bancari que acredite l'ingrés en el compte obert a nom de la SAT de l'import de l'ampliació.
  • Dels nous socis haurà d'adjuntar els fitxes, debidamete cumlimentados i frimadas i adjuntar els corresponents acreditacions.