Domiciliació bancària

Domiciliació bancària

El document de domiciliació bancària o el manteniment de tercers és un imprès d'emplenament obligatori. El tercer (agricultor o ramader que sol·licita les ajudes i rebrà un pagament), mitjançant l'imprès de manteniment de tercers, pot sol·licitar l’alta (la primera vegada que sol·licita ajuda a l'Administració), o bé pot sol·licitar modificació de les dades o de les dades bancàries.

Segons l'article 6 de l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, o els que representen un interessat que estigua obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració estan obligats a utilitzar el tràmit automatitzat següent.

PROCER: Procediment per tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària).

Les persones no incloses en aquest precepte també poden utilitzar el tràmit automatitzat sempre que així ho desitgen i disposen d'un certificat electrònic. En cas contrari, han de seguir el procediment no automatitzat.

Procediment per tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit NO automatitzat.