Aqüicultura

Aqüicultura

L'aqüicultura consisteix en la cria o cultiu d'organismes aquàtics amb tècniques encaminades a augmentar la producció dels organismes en qüestió per damunt de les capacitats naturals del mitjà. Aquests organismes són, al llarg de tota la fase de cria o cultiu i fins al moment de la seua recollida, propietat d'una persona física o jurídica

L'activitat aqüícola s'ha desenvolupat en les costes de la Comunitat Valenciana de forma molt important, sent sense lloc a dubte any rere any la primera comunitat autònoma productora de peixos marins a Espanya.

Es pretén per a garantir una evolució harmònica de l'aqüicultura, que garantisca el desenvolupament d'aquesta activitat de manera sostenible i respectuosa amb el mitjà sobre el qual s'assentisca, integrada en l'Estratègia Marina Llevantí Balear i permetent aconseguir uns alts estàndards de sanitat animal.

Es pretén així mateix consolidar el desenvolupament d'aquest important sector de l'economia blava en la Comunitat adequant el marc normatiu regulador a la realitat actual i intentant simplificar les tramitacions administratives necessàries per a l'inici de les activitats aqüícoles o les modificacions que el ritme de desenvolupament de les activitats de les diferents empreses obliga a realitzar, coordinant a les diferents administracions que intervenen en la seua gestió.
 

1-    Espècies:


La gran varietat d'enclavaments, tant en l'àmbit marí com en el continental, ha permés desenvolupar múltiples sistemes de cria comercial de quasi 50 espècies diferents de peixos marins, peixos continentals, mol·luscos, crustacis i algues. A més, es crien múltiples espècies de peixos continentals, equinoderms i crustacis per a repoblació.
En l'Annex de la Resolució de 24 de maig de 2019, de la Secretaria General de Pesca, es publica el llistat de denominacions comercials d'espècies pesqueres i d'aqüicultura admeses a Espanya.
La Comissió Europea, amb la finalitat d'assegurar que el medi ambient aquàtic rep una protecció adequada en relació als riscos associats a la introducció d'espècies exòtiques i localment absents en l'aqüicultura, ha desenvolupat un marc normatiu que estableix els procediments per a la introducció o translocació d'aquestes espècies. Reglament (CE) Núm. 708/2007 del Consell, d'11 de juny de 2007, sobre l'ús d'espècies exòtiques i les espècies localment absents en l'aqüicultura.

 

2-    Evolució de la producció aqüícola i preus de la 1a venda en la C.V.  Última actualització juny 2023 (any de referència 2022).


 

Clòtxina:

 https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/cvalenciana_pv_mejillon_tcm30-628216.pdf

 

Ostra arrissada:

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/cvalenciana_pv_ostra_rizada_tcm30-628217.pdf

 

Anguilla europea:

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/cvalenciana_pv_anguila_tcm30-628218.pdf

 

Corbina:

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/cvalenciana_pv_corvina_tcm30-628219.pdf

 

Orada:

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/cvalenciana_pv_dorada_tcm30-628220.pdf

 

Llobarro:

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/cvalenciana_pv_lubina_tcm30-628221.pdf


Seriola (Peix llima):

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/cvalenciana_pv_pez_limon_tcm30-628222.pdf


Alga Spirulina:

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/pv_arth_platensis_tcm30-627015.pdf

 

3-    Visor instal·lacions:

 

https://servicio.pesca.mapama.es/acuivisor/

 

4-    Plans Estratègics 2021-2031 per a una aqüicultura de la UE més sostenible i competitiva:


Objectiu general: promoure l'acció coordinada i coherent que impulse l'aqüicultura a Espanya, dotant-la de les eines necessàries per a créixer i consolidar-se com a sistema de producció d'aliments i productes segurs, sans i sostenibles.
És una iniciativa de caràcter col·lectiu. l'abast dels seus objectius requereix de l'acció coordinada i eficaç d'un ampli conjunt d'agents públics i privats. Moltes de les accions s'hauran de beneficiar dels avanços reeixits en altres àmbits de treball o treballs de caràcter transversal. En aquestes circumstàncies, juguen un paper fonamental els instruments d'informació, revisió, seguiment i avaluació.

 

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/acuicultura_2021_2030_21_11_22_sgp_tcm30-636188.pdf


5-    Procediment d'autorització de l'activitat, modificacions, baixes i registre dels establiments:

 

En la Comunitat Valenciana, la regulació de l'aqüicultura és competència de la Subdirecció General de Pesca, en la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Decret 236/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es regula el procediment d'autorització de l'activitat d'aqüicultura, el règim d'inscripció i funcionament del registre d'establiments d'aqüicultura, i s'estableixen les normes bàsiques d'organització espacial de l'aqüicultura marina.

Enllaç informatiu:

https://sede.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22994

 

Fitxa informativa per a Aqüicultura Continental: 
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/ficha_acuicultura_continental_cval_jun_22_tcm30-622932.pdf


Fitxa informativa per a Aqüicultura Marina:

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/ficha_acuicultura_marina_cval_jun_22_tcm30-622930.pdf

 

Projectes en exposició pública:
https://agroambient.gva.es/es/web/pesca/projectes-en-exposicio-publica