Espècies marines protegides i d'interés pesquer

Espècies marines protegides i d'interés pesquer

La protecció dels ecosistemes de la mar mediterrània es fonamental per a la preservació​​​​
de la diversitat biològica i genètica de les poblacions i de les espècies. Per a garantir la conservació de la biodiversitat i detindre el ritme actual de perduda de diversitat biològica, s'estableixen règims específics de protecció per a aquelles espècies la situació de les quals així ho requerisca, bé por el seu valor científic, ecològic, cultural, por la seua singularitat, raresa o grau d'amenaça, així com aquelles que figuren com protegides en els annexos de les Directives i els convenis internacionals ratificats por Espanya, concret, les espècies marines d'interés comunitari contingudes en l'Annex II de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat  i  el Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial  modificant la seua annexa por l'Ordre AAA/1771/2015, de 31 d'agost, a més l'Ordre AAA/75/2012 especifica l'avaluació periòdica de l'estat de conservació dels tàxons o poblacions inclosos en el mateix i la prohibició d'afectar negativament la seua situació.

En aquest llistat d'espècies protegides estan incloses, tortugues marines, foques i cetacis (dofins i balenes), a més d'alguns ocells marins i taurons.

Els avisos de captura accidental o varamientos d'aquestes espècies protegides es realitzen a través del telèfon d'emergències de la Comunitat Valenciana 112, que activa el protocol d'actuació de la xarxa de varamientos.

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtic i Transició Ecològica té establida, junt con la Fundación Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana un acord per a la realització de tasques de conservació i recuperació de fauna marina afectada por l'activitat pesquera. Per a poder desenvolupar aquestes actuacions s'imprescindible el treballar junt con les Confraries de Pescadores, por això al febrer de 2018 es va establir un Protocol de col·laboració dels pescadores con el Programa d'actuacions per a la conservació de cetacis i interacciones con la pesca professional, con la finalitat de recaptar informació, por parteix dels professionals de la pesca dels albiraments de cetacis presenciats i de les interacciones produïdes con la pesca professional.

S'aquesta treballant en diferents programes d'estudi, recuperació i reintroducció de diferents espècies con la Fundació Oceanogràfìc de la Comunitat Valenciana:

  • Programa de recuperació de tortugues marines, mamífers marí, elasmobranquios
    Foto: Fundació Oceanogràfic.
    procedents de captura accidental. Es realitza la recollida, valoració del seu estat, recuperació si es possible i solta de tortugues marines.
  • Programa de recuperació de les poblacions de cavallets marins (Hippocampus hipocampus- Hippocampus guttulatus) i de corals presentes en el litoral de la Comunitat Valenciana.

La captura accidental de cavallets marins i corals es produeix con freqüència dins de les activitats de la pesca professional, en embullar-se en les seues xarxes. La col·laboració con les confraries permetrà iniciar els treballs de recollida, recuperació i manteniment con l'objectiu de reintroduir els exemplars el medie, després d'estudiar prèviament les ubicacions més convenients.

Foto: Fundació Oceanogràfic
  • Programa per a la reproducció i cria de dues espècies d'eriçons Paracentrotus lividus i Arbacia lixula existents en el litoral de la Comunitat Valenciana.

Al llarg de l'exercici 2023 es durà a terme l'establiment d'una prova pilot i un protocol per al manteniment i reproducció condiciones controlades d'eriçons de mar. S'inclou, a més, ho case que el projecte es desenvolupe adequadament, la reintroducció dels exemplars i en el seu cas el seguiment de la població por parteix de l'Institut d'Ecologia Litoral.

 

Segons la LLEI 5/2017, de 10 de febrer, de la Generaliltat, de Pesca Marítima i Aqüicultura de la Comunitat Valenciana en el seu article 4. Finalitats, estableix que l'actuació, normativa i executiva, de la Generalitat i de la seua administració es dirigirà entre altres a les següents finalitats:

  • La protecció dels caladors del litoral marítim de la Comunitat Valenciana, la conservació dels recursos biològics marins i la gestió de les pesqueres.
  • L'explotació sostenible dels recursos pesquers i de l'aqüicultura des del punt de vista mediambiental, econòmic i social.

En aquesta via s'està desenvolupat ho estudie:

 “Estudis de les característiques reproductives del polp (Octopus vulgaris) en aigües de la Comunitat Valenciana”. Realitzada por IMEDMAR-UCV, en coordinació con les Confraries de Pescadores i la Subdirecció General de Pesca.