FORMACIÓ NÀUTIC PESQUERA

FORMACIÓ NÀUTIC PESQUERA

.

El Decret 97/2023, de 29 de juny, del Consell, estableix l'adscripció orgànica de l'Institut de Formació Professional Superior Marítim-Pesquer del Mediterrani, amb seu a la ciutat d'Alacant, a la Conselleria competent en matèria d'Educació, es transforma en el Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim-Pesquer del Mediterrani d'Alacant i disposa el seu funcionament.

El la disposició addicional novena del citat Decret, la Conselleria competent en matèria de Pesca Marítima, dins de les seues atribucions, autoritza el Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim-Pesquer del Mediterrani perquè impartisca els ensenyaments i accions formatives no reglades conduents a l'obtenció dels títols de busseig professional i dels títols professionals del sector pesquer, i perquè realitze els exàmens necessaris per a acreditar que es tenen els coneixements mínims requerits per la legislació vigent per a l'obtenció d'aquests títols, sempre que es complisca amb els requisits establits per la legislació que regule aquesta formació.

La informació relativa als cursos programats que s'imparteixen en el CIPFP Politècnic Marítim-Pesquer del Mediterrani es pot trobar en la següent pàgina web:

https://portal.edu.gva.es/03002007/