Estratègies marines

Estratègies marines

Les Estratègies Marines són l'instrument de planificació del medi marí creat a l'empara de la Directiva 2008/56/CE, de 17 de juny de 2008 del Parlament Europeu, per la qual s'estableix un marc d'acció comunitària per a la política del medi marí (Directiva marc sobre l'estratègia marina), que es va modificar mitjançant la  Directiva (UE) 2017/845 de la Comissió de 17 de maig de 2017 del Parlament Europeu i del Consell.

La transposició d'aquesta directiva al sistema normatiu espanyol es recull en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protecció del Medi Marí i en el Real Decreto 957/2018, de 27 de juliol, pel qual es modifica l'annex I de la Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí. A més del Real Decreto 1365/2018, de 2 de novembre, pel qual s'aproven les estratègies marines.

Enllaç d'interés: 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategias-marinas/default.aspx