Pla pluriennal per a la pesca demersal en el mediterrani occidental

Pla pluriennal per a la pesca demersal en el mediterrani occidental

El Reglament (UE) 2019/1022 estableix un pla pluriennal per a les espècies demersals en el Mediterrani occidental, entre altres mesures, establir zones de veda que garantisquen la supervivència dels juvenils i es protegisca les zones de concentració de reproductors (Article 11).  Sobre aquest tema (apartats 11.1 a l'11.3), contempla l'establiment de tancaments espaciotemporals per a les flotes que utilitzen arts d'arrossegament de fons, hams o arts de fons dirigides a la captura de determinades espècies, entre elles, el lluç europeu Merluccius merluccius, i el roger de fang Mullus barbatus.

En l'Orde APA/423/2020, de 18 de maig (BOE núm. 142) es recullen els objectius del citat Reglament i contempla en el seu article 11 tancaments espaciotemporals per a la protecció dels recursos pesquers demersals. Posteriorment, l'Orde APA/753/2020, de 31 de juliol (BOE núm. 208), en el seu annex III (apartat E: Subzona geogràfica 6), recull les vedes espaciotemporals per a juvenils de lluç de la Comunitat Valenciana.

L'objectiu principal és establir zones de veda espaciotemporals per a la conservació de les poblacions de lluç i roger de fang en aigües enfront de la Comunitat Valenciana

  1. Zones de veda espacio-temporal per a juvenils (apartat 11.2): Dirigida a la flota d'arrossegament amb la proposta de vedes espaciotemporals per a la protecció dels juvenils de lluç europeu Merluccius merluccius, en caladors front la Comunitat Valenciana (GSA-6).
  2. Zones de vedes espacio-temporal per a reproductors (apartat 11.3): Dirigida a la flota artesanal que pesca amb soltas plastiqueras (betes) i palangre de fons i la pesca recreativa, en la captura d'exemplars adults de lluç, com a zones de tancament a la pesca (temporal o permanent).

Orde APA/799/2022, de 5 d'agost, per la qual es modifica l'Annex III de l'Orde APA/423/2020, de 18 de maig, per la qual s'estableix un pla de gestió per a la conservació dels recursos pesquers demersals en la mar Mediterrània, en la qual s'estableixen tres zones:

  • Zona Sud del talús continental, entre 180m i 400m de profunditat (Castelló).
  • Les Moletes (València)
  • Roca dels Felius (enfront del Cap de la Nau, entre 55m i 110m de profunditat).