Pesca marítima d'esbarjo

Pesca marítima d'esbarjo

La pesca recreativa en la Comunitat Valenciana, que disposa d'uns 524 Km de costa, ha experimentat en els últims anys un notable creixement en el nombre de practicants, ocasionat en gran manera per l'increment del turisme en la Comunitat Valenciana, afavorint així la proliferació d'embarcacions dedicades a la pesca no professional, competicions esportives de foment de la pesca amb finalitats lúdics i la pràctica de la pesca selectiva mitjançant busseig a pulmó lliure. En conseqüència, resulta evident que aquesta modalitat, tant per la seua pròpia naturalesa com per la incidència en els recursos pesquers, exigeix un règim de control i limitacions específiques.

S'entén por pesca marítima recreativa tota activitat de pesca que serealziar per afició, plaer o deporte, sense ànim de lucre ni interés o voluntat comercial, i en la qual les captures obtingudes s'utilitzen exclusivament per a consum propi, sense que puguen ser objecte de venda o transacció.

Pot exercir-es:

  1. Dones de terra: és la que és practica a peu dones de la costa.
  2. Dones d'embarcació: és la que és practica dones d'una embarcació que ha d'estar inscrita en la llista corresponent del Registre de Matrícula de Vaixells.
  3. Submarina: és la que és practica bussejant a pulmó lliure, sense utilitzar cap mena d'element que permeta la respiració en immersió ni de mitjans mecànics de propulsió.


Per a poder exercir l'activitat, calç estar en possessió de la corresponent llicència segons la modalitat.

En la Comunitat Valenciana, la regulació de la pesca marítima recreativa en aigües interiors és realitza dones de la Subdirecció General de Pesca, en la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca; mentre que els competències sobre l'activitat en aigües exteriors corresponen a l'Administració de l'Estat.

Actualment la pesca recreativa en la Comunitat Valenciana està regulada en el Decret 41/2013, de 22 de març, del Consell, pel qual s'estableixen els normes sobre la pesca marítima d'esbarjo de la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 51/2015 i correcció d'errors del Decret 51/2015.
Aquesta disposició regula els llicències de pesca recreativa, que estenen la seua validesa als aigües de competència estatal, els concursos de pesca i els aparells utilitzats per a aquesta mena de pesca, establint-se'ls prohibicions en l'exercici d'aquesta activitat.


Restriccions en:

La pesca recreativa en aigües exteriors està regulada en el Reial Decret 347/2011, d'11 de març, pel qual és regula la pesca marítima d'esbarjo en aigües exteriors.

Els espècies autoritzades de peixos i cefalòpodes per a la seua captura en pesca marítima d'esbarjo tant en aigües interiors com exteriors són els establides en l'annex I del Reial Decret 347/2011 i presenta en l'annex II, un llistat d'espècies sotmeses a mesures de protecció diferenciada. Quan l'activitat pesquera és dirigisca a aquestes espècies, és requerirà a més de la llicència d'activitat emesa per els Comunitats Autònomes del litoral, una autorització expressa de la Direcció General d'Ordenació Pesquera i Aqüicultura de la Secretària General de Pesca.


Enllaç al ministeri: http://servipes.mapa.es/recreativos/


Els topalls màxims de captura i els talles mínimes són els contingudes en l'Ordre l'Ordre de 26 de febrer de 1999 del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i en l'Annex II del Reial Decret 560/1995.

A més, dones de temps immemorial, la pesca amb l'art denominat rall o rall és una pràctica tradicional en molts punts dels costos de la Comunitat Valenciana. És tracta d'un art de pesca artesanal, utilitzat a mà dones de terra i individualment.

La regulació l'exercici de la pesca marítima d'esbarjo que és practique utilitzant l'art de pesca conegut com rall o rall en els aigües interiors de la Comunitat Valenciana és troba en el Decret 63/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual és regula la pesca amb l'art denominat rall o rall en els aigües interiors de la Comunitat, modificat pel Decret 51/2011 i correcció d'errors del Decret 51/2015.


Informació per a expedició dels llicències per a la pesca marítima d'esbarjo en aigües interiors de la Comunitat Valenciana:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=647

Sol·licitud d'autorització d'activitats subaquàtiques d'esbarjo en els reserves marines d'interés pesquer de la Comunitat Valenciana i d'assignació de contingents per a la seua realització

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18549