Pesca marítima d'esbarjo

Pesca marítima d'esbarjo

La pesca recreativa en la Comunitat Valenciana, que disposa d'uns 524 Km de costa, ha experimentat en els últims anys un notable creixement en el nombre de practicants, ocasionat en gran manera per l'increment del turisme en la Comunitat Valenciana, afavorint així la proliferació d'embarcacions dedicades a la pesca no professional, competicions esportives de foment de la pesca amb finalitats lúdics i la pràctica de la pesca selectiva mitjançant busseig a pulmó lliure. En conseqüència, resulta evident que aquesta modalitat, tant per la seua pròpia naturalesa com per la incidència en els recursos pesquers, exigeix un règim de control i limitacions específiques.

S'entén per pesca marítima recreativa tota activitat de pesca que es duu a terme per afició, plaer o esport, sense ànim de lucre ni interés o voluntat comercial, i en la qual les captures obtingudes s'utilitzen exclusivament per a consum propi, sense que puguen ser objecte de venda o transacció.

Pot exercir-se:

  1. Des de terra: és la que es practica a peu des de la costa.
  2. Des d'embarcació: és la que es practica des d'una embarcació que ha d'estar inscrita en la llista corresponent del Registre de Matrícula de Vaixells.
  3. Submarina: és la que es practica bussejant a pulmó lliure, sense utilitzar cap mena d'element que permeta la respiració en immersió ni de mitjans mecànics de propulsió.


Per a poder exercir l'activitat, cal estar en possessió de la corresponent llicència segons la modalitat.

En la Comunitat Valenciana, la regulació de la pesca marítima recreativa en aigües interiors es realitza des de la Subdirecció General de Pesca, en la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca; mentre que les competències sobre l'activitat en aigües exteriors corresponen a l'Administració de l'Estat.

Actualment la pesca recreativa en la Comunitat Valenciana està regulada en el Decret 41/2013, de 22 de març, del Consell, pel qual s'estableixen les normes sobre la pesca marítima d'esbarjo de la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 51/2015 i correcció d'errors del Decret 51/2015.
Aquesta disposició regula les llicències de pesca recreativa, que estenen la seua validesa a les aigües de competència estatal, els concursos de pesca i els aparells utilitzats per a aquesta mena de pesca, establint-se les prohibicions en l'exercici d'aquesta activitat.


Restriccions en:

La pesca recreativa en aigües exteriors està regulada en el Reial Decret 347/2011, d'11 de març, pel qual es regula la pesca marítima d'esbarjo en aigües exteriors.

Les espècies autoritzades de peixos i cefalòpodes per a la seua captura en pesca marítima d'esbarjo tant en aigües interiors com exteriors són les establides en l'annex I del Reial Decret 347/2011 i presenta en l'annex II, un llistat d'espècies sotmeses a mesures de protecció diferenciada. Quan l'activitat pesquera es dirigisca a aquestes espècies, es requerirà a més de la llicència d'activitat emesa per les Comunitats Autònomes del litoral, una autorització expressa de la Direcció General d'Ordenació Pesquera i Aqüicultura de la Secretaria General de Pesca.


Enllaç al ministeri: http://servipes.mapa.es/recreativos/


Els topalls màxims de captura i les talles mínimes són les contingudes en l'Ordre l'Ordre de 26 de febrer de 1999 del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i en l'Annex II del Reial Decret 560/1995.

A més, des de temps immemorial, la pesca amb l'art denominat rall o esparavel és una pràctica tradicional en molts punts de les costes de la Comunitat Valenciana. Es tracta d'un art de pesca artesanal, utilitzat a mà des de terra i individualment.

La regulació l'exercici de la pesca marítima d'esbarjo que es practique utilitzant l'art de pesca conegut com rall o esparavel en les aigües interiors de la Comunitat Valenciana es troba en el Decret 63/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula la pesca amb l'art denominat rall o rall en les aigües interiors de la Comunitat, modificat pel Decret 51/2011 i correcció d'errors del Decret 51/2015.


Informació per a expedició de les llicències per a la pesca marítima d'esbarjo en aigües interiors de la Comunitat Valenciana:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=647

Sol·licitud d'autorització d'activitats subaquàtiques d'esbarjo en les reserves marines d'interés pesquer de la Comunitat Valenciana i d'assignació de contingents per a la seua realització

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18549