Diversificació pesquera

Diversificació pesquera

L'activitat pesquera ha sigut històricament un element clau en el desenvolupament de les zones costaneres, aportant importants valors culturals, econòmics, mediambientals i socials.

En les últimes dècades, el canvi de model econòmic ha provocat que activitats tradicionals com la pesca artesanal hagen disminuït considerablement. En aquest context, les iniciatives turístiques vinculades directament amb l'activitat pesquera es plantegen com a interessants possibilitats de diversificació per a les zones litorals tradicionalment dependents de la pesca.

El turisme pesquer o mariner i el turisme aqüícola són sectors en auge degut a l'entorn privilegiat de la Comunitat Valenciana, que ha comptat sempre amb un patrimoni natural, cultural i gastronòmic de gran valor i atractiu. Aprofitar-ho per a convertir-ho en un producte turístic de qualitat i projecció tant nacional com internacional és una opció cada vegada més valorada pels col·lectius i les organitzacions professionals vinculades al sector.

Els projectes i activitats de turisme pesquer o mariner i de turisme aqüícola compten amb un enorme potencial de creixement i generen noves vies d'ingressos, ocupació estable i complementària a l'activitat extractiva, així com un major dinamisme que permet millorar la qualitat de vida en les zones costaneres (i també d'interior). A més, suposen la revaloració dels recursos pesquers i el coneixement del treball en la mar, difonent les tradicions i oficis que li són propis.

Tipus d'activitats:

1. Diversificació pesquera o aqüícola: el desenvolupament d'activitats complementàries realitzades per professionals del sector pesquer o de l'aqüicultura, amb la finalitat de reforçar l'economia de les comunitats pesqueres.

2. Turisme pesquer o mariner: activitat desenvolupada pels col·lectius de professionals de la mar, mitjançant contraprestació econòmica, orientada a la valorització i difusió de les activitats i productes del medi marí, així com dels costums, tradicions, patrimoni i cultura marinera, que per això transcendeix la mera activitat extractiva i comercial.

3. Turisme aqüícola: activitat desenvolupada pels col·lectius de professionals que desenvolupen l'activitat de l'aqüicultura, mitjançant contraprestació econòmica, orientades a la valorització i difusió de la seua activitat i dels productes del mitjà aqüícola.

4. Pesca-turisme: tipus d'activitat de turisme pesquer o mariner desenvolupada a bord d'embarcacions pesqueres per part de professionals del sector, mitjançant contraprestació econòmica, que té per objecte la valorització i difusió del seu treball en el medi marí, en la qual els turistes embarcats no podran exercir l'activitat pesquera.

5. Demostracions de pesca: activitat realitzada amb qualsevol art de pesca permés que té com a objectiu mostrar el seu funcionament i característiques en el lloc de l'extracció de recursos marins, sense perjudici que de la demostració es puga derivar l'extracció accidental d'una xicoteta quantitat de recursos marins.

En la Comunitat Valenciana, la regulació de la pesca marítima recreativa en aigües interiors es realitza des de la Subdirecció General de Pesca, en la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Normativa:  Decret 56/2017, de 28 d'abril, del Consell, pel qual es regulen les mesures per a la diversificació pesquera i aqüícola en la Comunitat Valenciana.

Cal presentar una declaració responsable d'inici d'activitats de diversificació pesquera i, en el seu cas, la sol·licitud d'autorització d'activitats de pesca-turisme per a poder desenvolupar aquest tipus d'actuacions.

 Enllaç d'interés: 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18534