Zones de producció de mol·luscos bivalves, equinoderms, tunicats i gasteròpodes en aigües de la Comunitat Valenciana

Zones de producció de mol·luscos bivalves, equinoderms, tunicats i gasteròpodes en aigües de la Comunitat Valenciana

 

L'article 52 del Reglament d'Execució (UE) 2019/627 de la Comissió, de 15 de març 2019, pel qual s'estableixen disposicions pràctiques uniformes per a la realització de controls oficials dels productes d'origen animal destinats al consum humà, de conformitat amb el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 2074/2005 de la Comissió pel que fa als controls oficials, estableix que les autoritats competents determinaran la ubicació i els límits de les zones de producció i de reinstal·lació que classifiquen conformement a l'article 18, apartat 6, del Reglament (UE) 2017/625, del Parlament Europeu i del Consell de 15 de març de 2017 relatiu als controls i altres activitats oficials realitzats per a garantir l'aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes.

Les autoritats competents classificaran les zones de producció i de reinstal·lació en les quals autoritzen la recol·lecció de mol·luscos bivalves vius com de classe A, de classe B i de classe C, d'acord amb el grau de contaminació fecal.

En aquest moment les zones regulades són les contingudes en la Resolució de 14 de març de 2022, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'estableixen i classifiquen les zones de producció de mol·luscos bivalves en aigües de la Comunitat Valenciana. (DOVG, N° 9304, de 23 de març de 2022)