Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP)

Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP)

imagen de barca en el marEl FEMP és el nou fons de les polítiques marítima i pesquera de la UE proposat per al període 2014-2020, en substitució de l'anterior Fons Europeu de Pesca. El dia 20 de maig de 2014 es va aprovar el Reglament que regularà aquest Fons en el període 2014-2020 (Reglament (UE) nº 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de maig de 2014). Els principis inspiradors d'aquest nou Fons són:

  • Ajudar als pescadors en la transició a la pesca sostenible.
  • Ajudar a les comunitats costaneres a diversificar les seues economies.
  • Finançar projectes per a crear ocupació i millorar la qualitat de vida en les costes europees.
  • Facilitar l'accés al finançament.

El FEMP fixa a més com a eix horitzontal els objectius establits per l'Estratègia Europa 2020, que inclouen un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, així com el desenvolupament harmònic de la Unió.

Objectius

L'article 6 del reglament específic del FEMP, arreplega les sis prioritats que la Unió considera per al període 2014-2020 en l'àmbit marítim i de la pesca. Aquestes prioritats persegueixen complir amb l'objectiu de desenvolupament sostenible de la pesca, l'aqüicultura i altres activitats relacionades, i se subdivideixen al seu torn en objectius específics.

Prioritat 1: Fomentar una pesca sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement. Objectius específics: a) la reducció de l'impacte de la pesca en el mitjà marí, la qual cosa inclourà evitar i reduir, en la mesura del possible, les captures no desitjades;
b) la protecció i la recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes aquàtics;
c) l'equilibri entre la capacitat pesquera i les possibilitats de pesca disponibles;
d) el foment de la competitivitat i la viabilitat de les empreses del sector de la pesca, amb inclusió de la pesca costanera artesanal, i millora de les condicions de seguretat i treball;
i) el suport a la consolidació del desenvolupament tecnològic, la innovació, inclòs l'augment de l'eficiència energètica, i la transferència de coneixements;
f) el desenvolupament de la formació professional, de noves competències professionals i de la formació permanent.

Prioritat 2: Fomentar una aqüicultura sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement. Objectius específics:
a) el suport a la consolidació del desenvolupament tecnològic, la innovació i la transferència de coneixements;
b) el foment de la competitivitat i la viabilitat de les empreses *acuícolas, inclosa la millora de seguretat i de les condicions de treball, en particular de les PIME;
c) la protecció i la recuperació de la biodiversitat aquàtica i la potenciació dels ecosistemes relacionats amb l'aqüicultura i foment d'una aqüicultura eficient en l'ús dels recursos;
d) el foment d'una aqüicultura amb un elevat nivell de protecció del medi ambient, de la salut i el benestar dels animals, i de la salut i la protecció públiques;
i) el desenvolupament de la formació professional, de noves competències professionals i de la formació permanent.

Prioritat 3: Fomentar l'aplicació de la Política Pesquera Comuna. Objectius específics:
a) la millora i l'aportació de coneixements científics i la recopilació i gestió de dades;
b) el suport a la supervisió al control i l'observança, la potenciació de la capacitat institucional i una administració pública eficient, sense augmentar la càrrega administrativa.

Prioritat 4: Augmentar l'ocupació i la cohesió territorial. Objectius específics:
a) el foment del creixement econòmic, la inclusió social, la creació d'ocupació i el suport a la empleabilitat i la mobilitat laboral en les comunitats costaneres i d'interior depenents de la pesca i l'aqüicultura;
b) la diversificació de les activitats realitzades en el marc de la pesca i respecte d'altres sectors de l'economia marítima.

Prioritat 5: Fomentar la comercialització i la transformació. Objectius específics:
a) la millora de l'organització de mercats dels productes de la pesca i l'aqüicultura;
b) l'incentivament de les inversions en els sectors de la transformació i la comercialització.

Prioritat 6: Fomentar l'aplicació de la Política Marítima Integrada.

Actuacions en el marc del FEMP a la Comunitat Valenciana

Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu