Busseig professional

Busseig professional

Per a la pràctica d'intervencions hiperbàriques i subaquàtiques de caràcter laboral o professional, en aigües del territori de la Comunitat Valenciana, les seues aigües interiors i mar territorial, en la qual se sotmeta a les persones a un mig hiperbàric, serà necessari que aquestes estiguen en possessió del títol de busseig professional adequat al seu nivell d'exposició hiperbàrica.

Per a l'exercici de la seua activitat professional, el bussejador haurà d'estar en possessió de la llibreta d'activitats subaquàtiques, que mancant una regulació estatal serà expedida per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Així mateix, es requereix el compliment de les normes de seguretat vigents per a l'exercici d'activitats subaquàtiques.

Qualsevol persona interessada a sol·licitar en la Comunitat Valenciana l'expedició de la llibreta d'activitats professionals subaquàtiques i/o l'expedició del títol de Bussejador Professional Bàsic, pot trobar la informació sobre la seua tramitació en el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g1466

 

L'Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani d'Alacant (IPMPM), d'acord amb l'article 5 del Decret 162/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les condicions per a l'exercici del busseig professional a la Comunitat Valenciana, està facultat per a impartir els ensenyaments de bussejador professional bàsic.

La informació relativa als cursos de Bussejador Professional Bàsic programats per l'IPMPM es pot trobar en la següent pàgina web:

https://portal.edu.gva.es/03002007/es/inici/

 

Les persones físiques o jurídiques que desitgen impartir el curs de formació per a l'obtenció del títol de Bussejador Professional Bàsic han d'obtindre la preceptiva autorització de la direcció general competent en pesca marítima, independentment de l'adquisició de qualsevol altra autorització necessària per a l'obertura i funcionament del centre. La informació sobre la seua tramitació es pot trobar en el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g15724

No obstant això, els alumnes que realitzen un d'aquests cursos hauran de fer l'examen corresponent en l'Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani.

 

NORMATIVA APLICABLE: