Titulacions professionals

Titulacions professionals

TITULACIONS PROFESSIONALS NÀUTIC-PESQUERES

Per a exercir professionalment a bord de vaixells pesquers espanyols com a capità, cap de màquines, oficial o mariner s'haurà de posseir un títol en vigor. Així mateix, s'haurà d'estar en possessió del certificat de formació bàsica i/o dels altres certificats d'especialitat quan així ho establisca la normativa vigent.

El Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer, estableix les condicions bàsiques d'obtenció dels títols professionals requerits per a l'exercici de funcions a bord dels vaixells de pesca espanyols, i les atribucions de cadascun d'aquests títols en vaixells pesquers.

Els títols professionals de pesca a Espanya es classifiquen en tres seccions: 

 1. SECCIÓ DE PUENTE

 • Capità de pesca

 • Patró d'altura

 • Patró de litoral

 1. SECCIÓ POLIVALENT

 • Patró costaner polivalent

 • Patró local de pesca

 • Mariner pescador

 1. SECCIÓ DE MÀQUINES

 • Mecànic major naval

 • Mecànic naval

Aquest Reial decret també fa referència als títols obtinguts de conformitat amb la legislació anterior a la seua publicació, i són els següents:

 • Patró de primera classe de pesca litoral, que passa a denominar-se patró de litoral.

 • Patró de pesca d'altura, que passa a denominar-se patró d'altura.

 • Patró de segona classe de pesca litoral.

 • Patró de pesca local.

 • Mecànic naval de primera classe, que passa a denominar-se mecànic naval.

 • Mecànic naval major, que passa a denominar-se mecànic major naval.

 • Mecànic naval de segona classe.

 • Mecànic de litoral.

L'expedició, renovació i revalidació dels títols professionals correspon a les comunitats autònomes competents en la matèria.

Qualsevol persona interessada a sol·licitar en la Comunitat Valenciana l'expedició, renovació o revalidació, segons el cas, de les titulacions indicades anteriorment pot trobar la informació sobre la seua tramitació en els següents enllaços:

 1. Expedició, renovació i revalidació de les targetes i dels títols professionals del sector pesquer (excepte mariner pescador).

  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g1171

 2. Targeta professional de mariner pescador.

  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g13852

El Decret 169/2016, d'11 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'ensenyament per a l'obtenció de determinats títols professionals del sector pesquer en la Comunitat Valenciana, autoritza l'Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani (d'ara en avant IPMPM) a impartir els ensenyaments de capità de pesca, patró costaner polivalent, patró local de pesca i mariner pescador, i també a realitzar l'avaluació dels coneixements adquirits per l'alumnat.

La informació relativa als cursos programats per l'IPMPM es pot trobar en la següent pàgina web:

https://portal.edu.gva.es/03002007/es/inici/

La informació sobre les convocatòries ordinàries i extraordinàries de les proves d'aptitud sobre els coneixements teoricopràctics per a l'obtenció del títol de mariner pescador a realitzar en l'IPMPM, es pot consultar en el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g18654

Les persones físiques o jurídiques que desitgen impartir els ensenyaments de patró costaner polivalent o patró local de pesca, hauran de comptar amb l'autorització de la conselleria competent en matèria de pesca marítima, podent consultar el tràmit en el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g1155

No obstant això, els alumnes que realitzen un d'aquests cursos hauran de realitzar l'examen corresponent en l'IPMPM.

NORMATIVA APLICABLE

 • Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer. (BOE núm. 41, de 17/02/2014)

 • Reial decret 449/2020, de 10 de març, pel qual es modifica el Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer, amb la finalitat de modernitzar els seus requisits i efectes. (BOE núm. 132, de 11/05/2020)

 • Reial decret 618/2020, de 30 de juny, pel qual s'estableixen millores en les condicions de treball en el sector pesquer, que modifica el Reial decret 36/2014 en la seua disposició final tercera. (BOE núm. 182, de 02/07/2020)

 • Ordre APM/243/2018, de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer. (BOE núm. 63, de 13/03/2018)

 • Orde APA/1413/2021, de 26 de novembre, per la qual es desenvolupa, en relació amb el títol de Patró Costaner Polivalent, l'article 8.2 f) del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer. (BOE núm. 302, de 18/12/2021)

 • Decret 169/2016, d'11 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'ensenyament per a l'obtenció de determinats títols professionals del sector pesquer en la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7921, de 21/11/2016).