Trazabilidad

Trazabilidad

La sostenibilitat dels recursos aquàtics vius constitueix un clar objectiu de la Política Pesquera Comunitària. Amb la finalitat d'aconseguir objectius de transparència, igualtat i eficàcia en les polítiques associades, la Comissió Europea va dur a terme, entre altres, una reforma del sistema de control de la comercialització dels productes pesquers. Que queda reflectit en el Reglament (CE) 1224/2009 pel qual s'estableix un règim comunitari de control, inspecció i observança, de caràcter global i integrat, que garantisca el compliment de totes les normes de la Política Pesquera Comuna (PPC), en el seu article 58, estableix les bases per a garantir la traçabilitat dels productes de la pesca i l'aqüicultura.

Posteriorment, a la Unió Europea (UE) es va promulgar el Reglament d'Execució (UE) 404/2011 de la Comissió, pel qual s'estableixen les normes de desenvolupament del Reglament (CE) 1224/2009, sent les contingudes en els articles 66 i 67 les que desenvolupen els aspectes relacionats amb la traçabilitat pesquera en el context general del control de la comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura.

Sobre la base d'este mandat, les autoritats competents han elaborat un Programa de Control de la Traçabilitat dels Productes de la Pesca i de l'Aqüicultura, l'objectiu de la qual és assegurar que, en la Comunitat Valenciana, es duga a terme un adequat control de la traçabilitat i es garantisca que els lots de productes de la pesca i l'aqüicultura són traçables en totes les etapes de la comercialització des de la captura o collita fins a la fase de comerç al detall.

PROGRAMA DE CONTROL DE LA TRAÇABILITAT I DE LA TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR DELS PRODUCTES DE LA PESCA I DE L'AQÜICULTURA EN L'ÀMBIT DEL REGLAMENT (CE) 1224/2009 EN LA COMUNITAT VALENCIANA