CONTROL DE PLANTERS HORTÍCOLES

CONTROL DE PLANTERS HORTÍCOLES

PRODUCCIÓ DE PLANTER HORTÍCOLA

Els productors de planters hortícoles hauran d'estar autoritzats per la comunitat autònoma on radique la seua seu social mitjançant la seua inscripció en el Registre d'operadors professionals de vegetals

La producció de planters hortícoles per a la seua comercialització com a planta de viver està regulada en el següent Reglament:

Reglament Tècnic de Control de la Producció i Comercialització de Plantons d'Hortalisses i Material de Multiplicació d'Hortalisses diferent de les llavors

En aquest Reglament s'estableixen les espècies regulades així com els requisits que han de complir els planters produïts i comercialitzats. L'organisme oficial responsable efectuarà, almenys una vegada a l'any, la vigilància i control dels productors per a garantir el compliment del que es disposa en aquest Reglament. Per a això realitzarà la presa de mostres durant els processos de producció mitjançant sondeig. Els productors han d'efectuar una Declaració Anual de les quantitats produïdes/comercialitzades de planters segons gènere i espècie.

PASSAPORT FITOSANITARI

Tots els vegetals destinats a plantació diferents de llavors requereixen per al seu trasllat en el territori de la UE de Passaport Fitosanitari. Una vegada emplenada la corresponent Declaració Anual de producció i efectuat el pagament de la taxa corresponent, l'autoritat competent autoritzarà el productor per a l'expedició dels corresponents Passaports Fitosanitaris. El Passaport Fitosanitari es col·locarà en la unitat comercial dels vegetals prèviament al seu trasllat. El nou format del Passaport Fitosanitari ve establit en el Reglament d'Execució (UE) 2017/2313 pel qual s'estableixen les especificacions de format del passaport fitosanitari.