EXPORTACIÓ DE MATERIAL VEGETAL

EXPORTACIÓ DE MATERIAL VEGETAL

REQUISITS FITOSANITARIS DE LES EXPORTACIONS

El comerç de llavors i plantes de viver que no es produïsca entre regions de la Unió Europea s'engloba en el règim de comerç amb "Tercers Països".

Normalment l'exportació de llavors i plantes de viver requereix, per part del "tercer país" receptor d'aquestes, que la planta vaja acompanyada per un Certificat Fitosanitari.

També requereix l'emissió d'un Certificat Fitosanitari l'exportació de llavors i plantes de viver a Canàries.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació té la competència per a l'emissió d'aquests certificats.

Els requisits fitosanitaris que el "tercer país" exigeix per a la recepció del material vegetal no sempre són coneguts per endavant per les autoritats espanyoles competents en ser establits per la legislació de cada país. En altres casos, no obstant això, sí que existeixen protocols d'intercanvi que faciliten el coneixement previ dels requisits fitosanitaris que seran exigits. L'existència o no de protocol així com la direcció de l'organisme fitosanitari responsable de cada país poden ser consultats en la següent adreça: Consulta requisits fitosanitaris

Els requisits fitosanitaris que regeixen les exportacions a Canàries es deuen a la següent norma: Illes Canàries

SOL·LICITUD D'INFORME D'EXPORTACIÓ

Les entitats que desitgen realitzar exportacions de llavors i plantes de viver han d'estar inscrites en el Registre d'operadors professionals de vegetals.

Les sol·licituds s'han de cursar quan l'exportador conega els requisits fitosanitaris exigits al país receptor.

El model de sol·licitud ha de dirigir-se amb registre d'entrada a la Secció de Certificació Vegetal. I per als obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques per via telemàtica a través del següent enllaç:

Una vegada tinga registre d'entrada, aquesta sol·licitud es pot avançar per e-mail a: certificacion_vegetal@gva.es