Reglaments específics de producció integrada a la Comunitat Valenciana

Reglaments específics de producció integrada a la Comunitat Valenciana

L'Ordre 44/2010, de 14 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, estableix la reglamentació de les produccions obtingudes per tècniques d'agricultura integrada i de les condicions d'autorització de les entitats de control i certificació. En el seu article 3 “Normes de producció i comercialització” s'indica que les reglamentacions per a cada cultiu s'establiran mitjançant resolució de la direcció general amb competències en matèria d'investigació i tecnologia agroalimentària, fixant així mateix els continguts mínims d'aquestes reglamentacions. Així mateix, la Disposició Final Primera d'aplicació de l'ordre faculta al director general competent en matèria de sanitat vegetal, per a dictar els actes, resolucions i instruccions que siguen precisos per a la seua aplicació.

Sobre la base d'això s'han establit les següents reglamentacions:

Cítrics

Vinya

Oliverar

Arròs

Nispro

Pimentó

Tomaca

Brássica

Meló