Reglaments de producció integrada

Reglaments de producció integrada

La producció integrada comença a desenvolupar-se normativament a la Comunitat Valenciana amb el Decret 121/1995, de 19 de juny, del Govern Valencià, sobre valorització de productes agraris obtinguts per tècniques d'agricultura integrada i l'Ordre de 23 de maig de 1997, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, sobre reglamentació de les produccions obtingudes per tècniques d'agricultura integrada i de les condicions d'autorització de les Entitats de control i certificació. Posteriorment, mitjançant Resolucions del Director General d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària s'han publicat les normes tècniques de diferents cultius.
Segons el Decret 121/1995: "S'entén per producció integrada un sistema agrícola de producció d'aliments que utilitza al màxim els recursos i els mecanismes de regulació naturals i assegura a llarg termini una agricultura viable. En ella els mètodes biològics, químics i altres tècniques són acuradament triats i equilibrats, tenint en compte la protecció del medi ambient, la rendibilitat i les exigències socials" (art.: 1.2)

Normativa genèrica

Dates d'inscripció

La comunicació d'inscripció en el registre per als operadors que sol·liciten ajudes agroambientals per producció integrada, es realitzarà exclusivament mitjançant la Sol·licitud Única d'ajudes de la PAC, sent les dates d'inscripció les mateixes que per a aquesta sol·licitud. El període d'inscripció per a qui no sol·licite ajudes agroambientals es publicarà cada any.
Aquells interessats que no sol·liciten ajudes agroambientals poden trobar en la següent pàgina web els documents necessaris per a inscriure's en el Registre Oficial de Producció Integrada, tant productors com elaboradors i envasadors:

EMPRESES DE CONTROL I CERTIFICACIÓ

Entre altres requisits, per a inscriure's en el registre, els interessats han de tindre un contracte amb una de les Empreses de Control i Certificació (ECC) acreditades i homologades per la Conselleria Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua. Aquesta empresa realitzarà els controls necessaris que asseguren el compliment, tant dels requisits generals exigits per la normativa de producció integrada, com dels específics del cultiu de què es tracte.

FORMACIÓ

El Decret 121/1995, de 19 de juny, del Govern Valencià, sobre valorització de productes agraris obtinguts per tècniques d'agricultura integrada (DOGV núm. 2.543, de 4 de juliol), exigeix, per a l'autorització administrativa de la utilització del logotip de "Producció integrada" en l'etiquetatge dels productes obtinguts i elaborats per aquesta tècnica, que els responsables tècnics de les explotacions tinguen uns coneixements bàsics mínims de la producció integrada. Així mateix exigeix a les entitats de control i certificació de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació en la vigilància, control i certificació de la producció integrada, per al seu reconeixement com a tals, que disposen de personal qualificat.

QUADERN D'EXPLOTACIÓ

Entre els requisits que ha de complir un productor inscrit en el registre de Producció Integrada aquesta el disposar d'un quadern d'explotació on s'anoten totes les operacions i pràctiques de cultiu, que seran qualificades periòdicament, i validades, per l'Entitat de control i certificació corresponent.