Producció integrada

Producció integrada

Segons el Decret 121/1995, del Govern Valencià, sobre valoració de productes agraris obtinguts per tècniques d'agricultura integrada: "s'entén per producció integrada un sistema agrícola de producció d'aliments que utilitza al màxim els recursos i els mecanismes de regulació naturals i assegura, a llarg termini, una agricultura viable. En esta, els mètodes biològics, químics i altres tècniques són triats i equilibrats d'una manera acurada, i es té en compte la protecció del medi ambient, la rendibilitat i les exigències socials".


És un concepte més ampli que la lluita contra els problemes fitosanitaris o "protecció integrada", ja que integra totes les pràctiques culturals que cal realitzar en el cultiu, com la preparació del terreny, la plantació, la fertilització, el reg, les labors culturals, la poda, etc., amb la lluita contra plagues i malalties. D'esta manera, es pretén limitar els seus efectes i es mantenen en uns llindars acceptables per al cultiu en qüestió. Amb este sistema de cultiu es fomenta la sostenibilitat de les explotacions agrícoles.