Registro de aeronaves e instalaciones permanentes (CEGANIP)

Registro de aeronaves e instalaciones permanentes (CEGANIP)

CENS D'AERONAUS I INSTAL·LACIONS PERMANENTS D'EQUIPS D'APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CEGANIP-CV).

Els equips d'aplicació de productes fitosanitaris (EAPF) constitueixen un mitjà de producció molt important en l'activitat agroalimentària, i en molts casos la rendibilitat d'aquesta activitat depén del bon ús i manteniment d'aquests equips.

La Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat Vegetal, és el marc legal de la normativa nacional que regula les activitats realitzades pels EAPF, que estan subjectes així mateix a la legislació comunitària, particularment a la Directiva 2009/128/CE, d'ús sostenible dels productes fitosanitaris, que té com a objectiu protegir la salut humana i el medi ambient dels possibles riscos derivats de l'ús dels fitosanitaris i, entre altres mesures, estableix l'obligatorietat de la inspecció dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris (EAPF).

Entre altres, el RD 1702/2011, de 18 de novembre d'inspeccions periòdiques dels EAPF,  especifica que s'ha d'elaborar el cens dels equips d'aplicació per a tractaments aeris i el d'equips fixos en l'interior d'hivernacles i altres locals tancats, complementaris al d'equips mòbils inscrits en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA).

En aquest sentit el Decret 124/2014 de 25 de juliol del 2014, del Consell, pel qual es regulen les inspeccions periòdiques dels EAPF a la Comunitat Valenciana, estableix que s'elabore i gestione un cens dels equips a inspeccionar, entre altres dels equips de tractaments aeris pertanyents a empreses que compten amb seu social a la Comunitat Valenciana, així com els equips de tractaments que s'instal·len en hivernacles o altres locals tancats, inclosos els de tractaments postcollita.

Aquests EAPF, hauran de passar una revisió periòdica, almenys, una vegada abans del 26 de novembre de 2016 en les estacions d'inspecció tècnica d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris (ITEAF).


1. Es crea el Cens d'Equips muntats en Aeronaus i en Instal·lacions Permanents tancades o a l'aire lliure de la Comunitat Valenciana (CEGANIP-CV).

 1. Constitueix l'objecte d'aquest cens la notificació dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris instal·lats en aeronaus i en l'interior d'hivernacles o altres locals tancats o a l'aire lliure en l'àmbit territorial de la Comunitat valenciana. El Cens comprén els equips d'aplicació de productes fitosanitaris següents:
  1. Els equips d'aplicació de productes fitosanitaris muntats a bord d'aeronaus.
  2. Els equips d'aplicació de productes fitosanitaris instal·lats a l'interior d'hivernacles.
  3. Els equips d'aplicació de productes fitosanitaris instal·lats en altres locals tancats, inclosos els de tractament postcollita de centrals hortofructícoles, o qualsevol altre ubicat en instal·lacions fixes, encara que aquestes no siguen tancades, o estiguen a l'aire lliure.
 2. A més dels equips, s'inclouran els titulars de la seua explotació i de les instal·lacions, locals o recintes on s'ubiquen.
 3. La gestió del Cens correspon a la Comunitat Valenciana en el seu àmbit territorial.
 4. La comunicació al Cens serà requisit per a exercir qualsevol dels tractaments realitzats amb els equips especificats en el punt 1 d'aquest apartat, siga amb caràcter comercial, industrial o corporatiu.

2. Comunicacions als Cens.

 1. Tota persona, física o jurídica, titular de l'explotació d'un equip d'aplicació de productes fitosanitaris, ja siga com a propietari, utilitzador o arrendatari, està obligada a comunicar-ho al Cens. La comunicació es presentarà davant de la Direcció General competent en sanitat vegetal, d'acord amb els models oficials disponibles en la seu electrònica de la Generalitat.
 2. La informació a consignar en el CEGANIP-CV comprén:
  1. El nom i cognoms o denominació social del titular de la inscripció i el seu NIF. La comunicació dels equips serà a nom del sol·licitant. En el cas de ser utilitzador o arrendatari, s'indicarà aquesta situació i el nom o raó social del propietari.
  2. L'adreça postal del seu domicili legal (comunitat autònoma, província, municipi, codi postal, telèfon, correu electrònic, representant legal i DNI si és procedent).
  3. Coordenades geodèsiques o dades SIGPAC del recinte o magatzem.
  4. Descripció del tipus o tipus d'equips, dels especificats.
  5. Factura de compra, o declaració firmada pel titular de la màquina en què es reflectisquen les dades identificatives d'aquesta, marca, model, núm. de bastidor, les seus principals característiques tècniques i l'any de la primera adquisició.
  6. Fotografia de l'equip.
 3. En l'Oficina del Cens (que serà única en la CV) que reba la sol·licitud es procedirà a verificar el compliment dels requisits establits, si és el cas, efectuar la inscripció, assignar el número de registre i emetre el seu certificat d'inscripció. Aquest número ha de figurar de forma permanent en cada un dels equips censats, mitjançant una etiqueta que podrà ser autoadhesiva, preferentment igual o superior a 10 cm de costat, que el titular de l'explotació de l'equip col·locarà en un lloc visible d'aquest.
 4. El termini de validesa dels certificats d'inscripció serà indefinit, fins que no es produïsca una modificació de les dades arreplegades en el CEGANIP-CV.

3. Modificació i cancel·lació de la inscripció.

 1. Quan es produïsca qualsevol modificació de les dades arreplegades en el CEGANIP-CV, el titular de la inscripció haurà de presentar una sol·licitud de modificació en el termini d'un mes des del moment que s'haja produït la modificació.
 2. Es cancel·larà la inscripció en els casos següents:
  1. Quan així ho sol·licite el titular de la inscripció.
  2. Quan l'Administració local competent procedisca a la revocació de la llicència d'obertura d'establiment i es reba notificació d'aquesta revocació.
  3. Com a conseqüència del resultat d'un control d'oficial en què s'hagen detectat irregularitats no esmenables, o es comprove el cessament de l'activitat.
  4. Quan el resultat de la inspecció d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris  autoritzades segons el RD 1702/2011 siga desfavorable en segona inspecció.
 3. La cancel·lació de la inscripció en el CEGANIP-CV implicarà la no autorització per a la utilització d'aquests equips en l'aplicació de productes fitosanitaris en les activitats de tractaments.

4. Circular i sol.licitud d'inscripció CEGANIP-CV

Per a complir a la normativa europea, estatal i autonòmica, quant a l'obligatorietat de la inspecció de determinats equips d'aplicació de productes fitosanitaris (EAPF), la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, ha elaborat una circular sobre el procediment d'inscripció en el Cens d'Aeronaus i Instal·lacions Permanents d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris en la Comunitat Valenciana (CEGANIP-CV).

Les sol·licituds d'inscripció que es troben en la Circular de CEGANIP-CV, es dirigiran al Servici de Sanitat Vegetal, Carretera València-Alacant km. 276,5 Apartat de correus núm. 125 (46460) Silla (València) i podran presentar-se, a més del Registre de Sanitat Vegetal, en el Registre General de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Una vegada verificada la sol·licitud, l'administració, assignarà un número de registre a la instal·lació i a l'EAPF.

Per a qualsevol aclariment es pot cridar al Servici de Sanitat Vegetal ( 96 120 76 90) o al Tècnic Responsable (Sonia Valero 96 120 77 22) o contactar al correu electronic iteaf@gva.es

Tractaments aeris