Registro Oficial de Productores y Operadores (ROPO)

Registro Oficial de Productores y Operadores (ROPO)

Atenent a la necessitat per a portar els registres d'utilització de productes fitosanitaris i per a l'adequació, millora i simplificació de registres que existien en el seu moment, com el d'establiments i serveis plaguicides, i disposar dels instruments de suport imprescindibles per a aplicar les polítiques de consecució de la  sostenibilitat i del control oficial en la utilització de productes fitosanitaris, és pel que es crea el Registre Oficial de Productors i Operadors fitosanitaris (d'ara en avant, ROPO), basant-se en l'anterior Registre d'Establiments i Serveis Plaguicides d'ús fitosanitari (ROESPF), suprimint-se aquest últim.

El ROPO està desenvolupat en el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel que s'establix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris (BOE núm 223 del 15 de setembre del 2012). Com a norma reguladora, aquest Reial Decret establix l'obligatorietat de la inscripció dels que es dediquen a les activitats relacionades amb productes fitosanitaris, siguen subministradors, realitzen tractaments fitosanitaris a tercers o en instal·lacions fixes, manipulen i utilitzen aquest tipus de productes o assessoren en concepte de prestació de serveis a explotacions agràries o a particulars. També es regula el ROPO mitjançant el Decret 30/2015, de 6 de març, del Consell, pel que es despleguen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7481 del 9 de març del 2015)

IMPRESOS ASSOCIATS