Ajudes a l’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrícola i ramader

Ajudes a l’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrícola i ramader

Què és?

Per mitjà d'aquesta ajuda es sol·liciten inversions que contemplen l'adquisició de llicències de programari, maquinària i/o equips agraris inclosos en l'annex de la convocatòria i que complisquen els requisits establits (Treball Variable, Mapatge i/o Comunicació).

Per a què serveix?

L'ajuda té per objecte la realització d'inversions que milloren la sostenibilitat, la competitivitat i la resiliència de les explotacions agrícoles i/o ramaderes, des del punt de vista econòmic, mediambiental i social.

Important

 • Beneficiaris: persones físiques o jurídiques (titulars d'explotacions agrícoles i/o ramaderes, o que presten serveis agraris), agrupacions i consorcis.
 • Requisits:
  • Explotacions inscrites en REGEPA o en REGA.
  • Maquinària de primera adquisició (compatibles amb la maquinària present en l'explotació).
  • Compliment d'algun dels objectius establits en el art 23.c) RD 948/2021: millora de la gestió ramadera, reducció de l'ús de productes químics, control de la traçabilitat i/o reducció de l'emissió de gasos d’efecte hivernacle.
 • Les persones sol·licitants hauran de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat, utilitzant els corresponents models normalitzats disponibles.
 • Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud es realitzaran a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Recomanacions

 • Òrgan on dirigir-se: Servei d'Ordenació Agrària (SEOAG).
 • Té a la seua disposició, per a la realització d'aquest tràmit, el detall del procediment, en la Guia PROP.

Ajuda