Cotonet

Cotonet

Què és?

La incidència de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) i d'altres cotonets en plantacions agrícoles de cítrics i de caqui en la Comunitat Valenciana està ocasionant importants pèrdues econòmiques en aquelles explotacions que veuen disminuïda la quantitat de fruita comercialitzada per a consum en fresc, pels danys en els fruits afectats o que no poden comercialitzar la seua producció per l'ús excepcional de productes fitosanitaris. D'aquesta manera, es proposen aquestes ajudes per a donar suport als agricultors afectats amb, almenys, un 30% de pèrdues de producció en la collita a conseqüència d'aquestes plagues.

Per a què serveix?

Aquestes ajudes estan destinades a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions agrícoles de cítrics i de caqui per conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) i d'altres cotonets.

Important

Les sol·licituds i la documentació que les acompanya es presentaran presencialment, preferentment en els registres dels òrgans administratius als quals es dirigeixen, podent-se presentar també en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú, mitjançant el corresponent model normalitzat disponible a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, així com les persones sol·licitants no obligades que opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Aquestes ajudes se sotmeten al Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola, modificat pel Reglament (UE) 2019/316, de la Comissió, de 21 de febrer de 2019, segons el qual el total d'ajudes de minimis concedides a una persona beneficiària no podrà excedir de 20.000 euros bruts durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

Recomanacions

  • Òrgan on dirigir-se: Servei d'Ordenació Agrària (SEOAG).
  • Té a la seua disposició per la realització d’ aquest tràmit, a la Guía PROP, el detall de la tramitació.