Reestructuració i Reconversió de la vinya

Reestructuració i Reconversió de la vinya

imagen de viñedoQuè és?  

L'ajuda a la reestructuració i reconversió de vinya és una de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol, finançada per la Unió Europea (FEAGA), aplicant-se a vinyes que es destinen a la producció de raïm per a la vinificació.

En la Comunitat Valenciana es publica en el DOGV, per a cada campanya, la resolució de la corresponent convocatòria.

Per a què serveix?

La mesura de reestructuració i reconversió de vinyes persegueix augmentar la competitivitat dels productes vitivinícoles mitjançant la millora de la gestió de les seues vinyes i l'adaptació de les produccions de mercat.

Important

  • Les sol·licituds d'ajuda i de pagament es tramiten telemàticament en els terminis establits en la corresponent convocatòria.
  • Les sol·licituds es poden presentar de manera individual o col·lectiva. En cas que es presenten de manera col·lectiva, s'ha de realitzar a través d'un interlocutor autoritzat.
  • Per a la presentació de les sol·licituds de manera col·lectiva es requereix un mínim de cinc sol·licitants individuals.
  • Per a l'emplenament i presentació de les sol·licituds d'ajuda, tant presentades de manera individual com de manera col·lectiva, s'ha d'utilitzar l'aplicació informàtica, dissenyada a aquest efecte per la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per mitjà de: https://picassa.gva.es/picassa/anuncios
  • Les persones sol·licitants i els interlocutors autoritzats poden accedir a aquesta aplicació identificant-se mitjançant qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  • Per a exercir com a interlocutor davant l'Administració per a la presentació i emplenament col·lectiu de sol·licituts, la persona física o jurídica, ha de sol·licitar l'autorització davant la Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera, presentant la corresponent sol·licitud.
  • Una vegada autoritzats, els interlocutors poden accedir a la citada aplicació informàtica.
  • Les operacions subvencionables en el marc d'aquesta mesura són: la reimplantació de vinyes, la reconversió varietal i la millora de les tècniques de gestió de les vinyes.

Recomanacions

  • Òrgan on dirigir-se: Servei d'Ordenació Agrària (SEOAG).
  • Té a la seua disposició, per a la realització d'aquest tràmit, el detall del procediment, en la Guía PROP.