Utilització racional de l'aigua i millora de l'eficàcia energètica (URA)

Utilització racional de l'aigua i millora de l'eficàcia energètica (URA)

 

AJUDES PER A LES COMUNITATS DE REGANTS I ALTRES ENTITATS DE REG EN RELACIÓ AMB EL FOMENT DE LA UTILITZACIÓ RACIONAL DE L'AIGUA

Objecte

Millorar els sistemes de regadiu de les entitats de reg de la Comunitat Valenciana, de manera que s'optimitzen l'ús i la gestió tant dels recursos hídrics i energètics al mateix temps que es promou la diversitat de cultius i l'agricultura ecològica.

Beneficiaris

Comunitats de regants i altres entitats de reg amb personalitat jurídica sense ànim de lucre, reconegut en els seus estatuts, legalment constituïdes, el domicili fiscal dels quals i superfície regable a intervindre es troben en la Comunitat Valenciana.

Quantia

A fi d'augmentar el nombre d'entitats de reg beneficiàries, s'establix una quantitat màxima d'ajuda per peticionària. Esta quantitat queda fixada en el 30% de l'import global màxim de la corresponent convocatòria. L'excés d'inversió que poguera donar-se en alguna operació projectada serà finançat íntegrament per la pròpia entitat de reg.

La subvenció a concedir serà del 50% de la inversió auxiliable en el cas de la sol·licitud de la utilització racional de l'aigua, i del 40% de la inversió auxiliable per al cas de la sol·licitud de millora de l'eficiència energètica, d'acord amb el pressupost del projecte tècnic aplicant els mòduls tipus aprovats per la direcció general competent en matèria de regadius, després de l'informe de l'oficina de supervisió de projectes.

Ordre de bases

Sol·licitud d'ajudes