Basses de reg

Basses de reg

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE BASSES PER A REG DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Objecte

Inscriure els basses situades fora del domini públic hidràulic en el seu àmbit territorial, sempre que superen els 5 metres d'altura o els 100.000 m³ de capacitat d'emmagatzematge, bé siguen de titularitat privada o pública, existents, en construcció o que es vagen a construir.

Beneficiaris

Els vas titular de basses de reg que complisquen els següents requisits: zinc metres d'altura de dic o els 100.000 m³ de capacitat d'emmagatzematge.

Tràmit

SOL·LICITUD DE CLASSIFICACIÓ DE LA BASSA

Objecte

Classificació de la Bassa

Beneficiaris

Els vas titular de preses i basses d'altura superior a 5 metres o de capacitat d'embassament major de 100.000 m³, de titularitat privada pública, existents, en construcció o que es vagen a construir, estaran obligats a sol·licitar la seua classificació i registre.

Tràmit

SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIA DE LA BASSA

Objecte

Sol·licitud d'aprovació del corresponent Pla d'Emergències de la bassa registrada i classificada com o B en virtut de la legislació vigent en matèria de seguretat de preses i embassaments.

Beneficiaris

Els vas titular de basses de reg que en funció del seu risc potencial hagen sigut classificades en els grups A o B, l'article 30 del Reglament tècnic sobre Seguretat de Preses i Embassaments, estableix que prèviament en l'entrada en servei d'un embassament, el titular haurà de tindre aprovat i adequadament implantat el corresponent Pla d'Emergència.

Criteris

Tràmit

SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DE LES NORMES D'EXPLOTACIÓ DE BASSES PER A REG

Objecte

Sol·licitar l'aprovació dels Normes d'explotació de la bassa per a reg registrada i classificada com o B, en virtut de la legislació vigent en matèria de seguretat de preses, embassaments i basses.

Beneficiaris

Els vas titular de basses de reg, tant públics com privats, que hagen sigut classificades en funció del risc potencial que puga derivar-se del seu possible trencament o funcionament incorrecte, en els grups A o B, l'article 30 del Reglament tècnic sobre Seguretat de Preses i Embassaments, estableix que prèviament en l'entrada en servei d'un embassament, el titular haurà de tindre aprovades els normes d'explotació de la bassa.

Criteris

TràmitAJUDES A LA REHABILITACIÓ DE BASSES DE REG PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT

Objecte

Millorar la seguretat dels basses de reg existents, de manera que puguen mantindre o recuperar els seues funcionalitats de regulació, emmagatzematge i garantia de subministrament, per a un millor aprofitament dels recursos hídrics disponibles, contribuint a la consolidació i viabilitat dels regadius valencians.

Beneficiaris

Comunitats de regants i altres entitats de reg sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, legalment constituïdes, que siguen vas titular de basses de reg inscrites el Registre de Basses per a Reg de la Comunitat Valenciana a l'efecte de la seua seguretat.

Quantia

A fi d'augmentar el nombre d'entitats de reg beneficiàries, s'estableix que la quantitat màxima d'ajuda por peticionària serà el 50% d'ho importe global màxim de la corresponent convocatòria. L'excés d'inversió que poguera donar-s'en alguna operació projectada serà finançat íntegrament por la pròpia entitat de reg.

La subvenció a concedir serà del 50% de la inversió màxima auxiliable, fixada por referencia en el pressupost del projecte tècnic aportat por l'entitat, després del tràmit de supervisió de projectes.

Ordre de bases