Estratègia Valenciana de Regadius 2020-2040

Estratègia Valenciana de Regadius 2020-2040

L'Estratègia Valenciana de Regadius 2020-2040 es configura com l'instrument de planificació de caràcter sectorial que ha de guiar la inversió pública i privada en matèria de regadius a la Comunitat Valenciana en les seues dues dècades de planificació.

Es planteja en ella l'execució de noves infraestructures, d'obres de renovació i millora, i el desenvolupament de mesures institucionals, administratives i formatives, amb la finalitat de garantir la sostenibilitat econòmica i ambiental dels regadius valencians, com a pilar fonamental de l'agricultura a la Comunitat Valenciana i de desenvolupament del medi rural.

L'Estratègia Valenciana de Regadius es recolza en 3 grans eixos (eix 1 Energia, eix 2 Aigua i eix 3 Coneixement i Vertebració Social).

En cadascun d'aquests eixos es fixen unes línies estratègiques que pretenen articular les mesures d'actuació necessàries per a donar compliment als objectius marcats i fer front d'aqueixa manera als problemes de divers calat que hui dia han d'afrontar els regadius valencians i que persegueixen com a fi última la consolidació i modernització d'aquests, la seua viabilitat econòmica i la seua sostenibilitat en termes socials i ambientals en l'actual marc d'emergència climàtica.

Indicadors de l'Estratègia Valenciana de Regadius 2020-2040

El grau de consecució dels objectius definits en l'Estratègia Valenciana de Regadius 2020-2040 s'avaluarà mitjançant els indicadores i variables de seguiment.